’Jeg føl­te mig mag­tes­løs’

Di­a­na Lind­holm led af styrtblød­nin­ger så vold­som­me, at hun knap kun­ne for­la­de sit hjem, når hun hav­de men­stru­a­tion. Mu­skelknu­der i un­der­li­vet vi­ste sig at va­e­re år­sa­gen

BT - - TEMA - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk Foto Ro­bert At­ter­mann

De fle­ste kvin­der ken­der nok fø­lel­sen af at va­e­re ge­ne­ret – dén tid på må­ne­den. Men for den 48-åri­ge Di­a­na Lind­holm var men­stru­a­tio­nen me­re end blot et ir­ri­ta­tions­mo­ment.

I fle­re år måt­te hun mel­de sig syg fra ar­bej­de og si­ge nej tak til so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter p.g.a. de kraf­ti­ge blød­nin­ger.

Hun var om­kring 40 år, da de vold­som­me blød­nin­ger­ne be­gynd­te.

»På det tids­punkt ar­bej­de­de jeg hos Ar­la, hvor man skul­le ba­e­re hvidt tøj, men det var jo ik­ke sa­er­ligt smart, når jeg var gen­nem­blødt efter en halv ti­me. For hver­ken bind el­ler tam­po­ner hjalp mig,« si­ger Di­a­na Lind­holm.

De kraf­ti­ge blød­nin­ger var skyld i, at hun mi­ste­de sto­re ma­eng­der blod. Der­for var hun bå­de tra­et og uo­p­lagt de da­ge, hun hav­de men­stru­a­tion.

»Blo­det fos­se­de ud af mig, det var jo ik­ke sa­er­lig fedt, når jeg skul­le no­get. Jeg meld­te tit fra, når jeg skul­le til fest, hvis det var den tid på må­ne­den. For at stop­pe blo­det brug­te jeg som­me­ti­der su­per ab­sor­be­ren­de en­gangs­un­der­lag (40x60 cm), som man bru­ger til at gø­re hund­e­hval­pe stu­e­re­ne med,« si­ger hun.

Sad op og sov

Di­a­na Lind­holm søgte fle­re gan­ge la­e­ge og gy­nae­ko­log for at kom­me pro­ble­met til livs. Her var be­ske­den, at hun ve­je­de for me­get. Hvis hun tab­te sig, vil­le blød­nin­ger­ne for­svin­de, med­del­te hen­des la­e­ge. Di­a­na Lind­holm ka­ste­de sig der­for ud i en livs­stilsom­la­eg­ning, men selv efter et va­egt­tab på 35 ki­lo var blød­nin­ger­ne de sam­me.

»Jeg føl­te mig mag­tes­løs. Som­me-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.