Symp­to­mer på fi­bro­mer

BT - - TEMA -

• Ure­gel­ma­es­sig men­stru­a­tion. • Kraf­ti­ge og smer­te­ful­de

blød­nin­ger. • Tryk­ken el­ler smer­ter i

un­der­li­vet. • Be­hov for at tis­se of­te. El­ler

pro­ble­mer med for­stop­pel­se. • Smer­ter el­ler ube­hag i

for­bin­del­se med sex. • Pro­ble­mer med at bli­ve gravid el­ler op­le­vel­ser med uøn­sket abort.

Så­dan be­hand­les mu­skelknu­der

Der fin­des fle­re ty­per af be­hand­lin­ger. La­e­ger­ne ta­ger hen­syn til fle­re fak­to­rer, når de skal be­slut­te, hvil­ken be­hand­ling der er bedst for den en­kel­te kvin­de. Val­get af­ha­en­ger af kvin­dens al­der, knu­der­nes stør­rel­se og pla­ce­ring samt evt. kvin­dens øn­ske om at kun­ne be­va­re sin liv­mo­der.

Mu­skelknu­der kan bl.a. be­hand­les me­di­cinsk, men i nog­le til­fa­el­de fjer­ner man stør­re mu­skelknu­der el­ler blo­ke­rer blodtil­førs­len til dem ved et ope­ra­tivt ind­greb. I an­dre til­fa­el­de fjer­ner man he­le liv­mo­de­ren. En ny tab­let­be­hand­ling, der for ny­lig er ble­vet god­kendt, kan fore­byg­ge stør­re og me­re omfattende ope­ra­tion.

Man ved, at mu­skelknu­der­ne hos na­e­sten al­le hol­der op med at vok­se efter over­gangs­al­de­ren. Har du kun mil­de ge­ner af knu­der­ne, kan det der­for va­e­re en løs­ning at va­eb­ne dig med tå­l­mo­dig­hed, for hos de fle­ste for­svin­der ge­ner­ne med ti­den.

La­es me­re på fi­brom­gu­i­den.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.