Mes­ser­s­ch­midt af­bud til fest

Morten Mes­ser­s­ch­midt er an­gi­ve­ligt for syg til at del­ta­ge i An­ders Vi­sti­sens po­l­te­ra­bend og bryl­lup

BT - - NYHEDER - Jens Holm­berg | jenh@bt.dk

Der var lagt op til en fest­lig po­l­te­ra­bend med paint­ball, og hvad der el­lers hø­rer til. Og ti­m­in­gen var da og­så fest­lig, da An­ders Vi­sti­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti i går holdt po­l­te­ra­bend sam­me dag som den tra­di­tions­ri­ge dag ’Jdag’, hvor man­ge dan­ske­re er ude at sluk­ke tør­sten i de før­ste fri­ske ju­le­bryg. Men det bli­ver uden sy­ge­meld­te Morten Mes­ser­s­ch­midt.

Morten Ma­ersk, som er pres­se­me­d­ar­bej­der for An­ders Vi­sti­sen, be­kra­ef­ter over for BT, at Morten Mes­ser­s­ch­midts ka­e­re­ste Dot Wes­sman har meldt af­bud på veg­ne af dem beg­ge til An­ders Vi­sti­sens bryl­lup i Ring­kø­bing. Morten Mes­ser­s­ch­midt er ’ik­ke oven­på’, iføl­ge pres­se­me­d­ar­bej­de­ren.

Morten Mes­ser­s­ch­midt blev tid­li­ge­re ind­lagt på Hil­le­rød Sy­ge­hus, da han fik et il­de­be­fin­den­de un­der en kø­re­tur til et som­mer­hus med sin ka­e­re­ste Dot Wes­sman.

Det ske­te i kølvan­det på den stør­ste skan­da­le i Dansk Fol­ke­par­tis hi­sto­rie, hvor bå­de Morten Mes­ser­s­ch­midt og An­ders Vi­sti­sen er an­kla­get for mis­brug af EU-mid­ler. Et kol­lek­tivt an­svar I DR-pro­gram­met ’Ad­gang med Ab­del: Vi­sti­sen og EU-pen­ge­ne’ in­drøm­mer EU-par­la­men­ta­ri­ke­ren An­ders Vi­sti­sen, at han bå­de har va­e­ret en ’ka­em­pe hyk­ler’ og en ’dår­lig po­li­ti­ker’.

I pro­gram­met si­ger An­ders Vi­sti­sen og­så, at Morten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke ale­ne er skyld i skan­da­len, men at det er et kol­lek­tivt an­svar for par­ti­et.

Iagt­ta­ge­re har spe­ku­le­ret i, om Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se har prø­vet at lø­se si­tu­a­tio­nen ved la­de Mes­ser­s­ch­midt ri­ste i ste­det for at stå sam­men som et hold.

An­ders Vi­sti­sen har kendt Morten Mes­ser­s­ch­midt si­den 2001 og har va­e­ret per­son­lig ven med ham i 15 år. Men no­get ty­der på, at ven­ska­bet på det se­ne­ste har va­e­ret un­der pres. Det er da og­så kun på grund af Morten Mes­ser­s­ch­midts hi­sto­risk go­de val­gre­sul­tat ved det dan­ske EU-par­la­mentsvalg, at An­ders Vi­sti­sen over­ho­ve­det sid­der i Eu­ro­paPar­la­men­tet. Pri­vat po­l­te­ra­bend Al­li­ge­vel si­ger An­ders Vi­sti­sen for åben ska­erm, at folk godt kan bli­ve pro­vo­ke­ret af Morten Mes­ser­s­ch­midts ’ar­ro­gan­te, hov­mo­di­ge og ned­la­den­de stil’.

An­ders Vi­sti­sen øn­sker at hol­de sin po­l­te­ra­bend pri­vat, men BT har få­et be­kra­ef­tet, at fle­re fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re fra Dansk Fol­ke­par­ti del­ta­ger, men og­så An­ders Vi­sti­sens bror og an­dre ven­ner.

Selv­om Morten Mes­ser­s­ch­midt er ble­vet ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let, så er han alt­så an­gi­ve­ligt for syg til at del­ta­ge.

FOTO: SCANPIX

Morten Mes­ser­s­ch­midt har meldt af­bud til An­ders Vi­sti­sens po­l­te­ra­bend og bryl­lup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.