’Lars er fan­ta­stisk’

BT - - NYHEDER -

KA­ER­LIG­HED klo­ge­ste mand, jeg no­gen­sin­de har va­e­ret sam­men med. Og så er han et ka­er­ligt, om­sorgs­fuldt og godt men­ne­ske,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Hun er ud­dan­net ar­ki­tekt, 40 år, blev skilt for 5½ år si­den og bor i Snek­ker­sten med si­ne tre børn på 6, 11 og 12 år. Fø­ren­de ta­en­ker Lars Tve­de er ud­dan­net in­ge­ni­ør og virk­som­hed­s­ø­ko­nom, 59 år, bli­ver kaldt en af ver­dens fø­ren­de ta­en­ke­re in­den­for mar­ke­ting, bor i Schweiz og er far til to voks­ne børn.

Da han i for­å­ret blev in­ter­viewet til Kri­ste­ligt Dag­blad i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af hans ny­e­ste bog ’Gå­sen med de gyld­ne aeg’, stod han sta­dig som va­e­ren­de gift med sin span­ske ko­ne Itzi­ar gen­nem 30 år. Hen­de har han tid­li­ge­re kaldt ’sin bed­ste in­ve­ste­ring’, og i et in­ter­view med BT i juli må­ned i år kald­te han hen­de sta­dig ’mit livs ka­er­lig­hed’.

Bo­gen ’Gå­sen med de gyld­ne aeg’ er en hyl­dest til li­be­ra­lis­men, og i den skri­ver Lars Tve­de, at Dan­mark kan la­e­re me­get af Schweiz i den hen­se­en­de.

Net­op den bog fik Per­nil­le Ver­mund Lars er en fan­ta­stisk mand. Han har et vi­dun­der­ligt ho­ved, og er den klo­ge­ste mand, jeg no­gen­sin­de har va­e­ret sam­men med. Og så er han et ka­er­ligt, om­sorgs­fuldt og godt men­ne­ske i va­er­tin­de­ga­ve af nog­le ven­ner i som­mer. Stu­di­e­tur til Schweiz »Bag­ef­ter tog jeg kon­takt til Lars, og det end­te med, at vi fik ar­ran­ge­ret en stu­di­e­tur i be­gyn­del­sen af ef­ter­å­ret, hvor vi op­tog en do­ku­men­tar til DR i Schweiz. Der var en mas­se snak i for­bin­del­se med plan­la­eg­nin­gen. Vi be­søg­te for­skel­li­ge er­hvervs­folk på tu­ren og var ude at spi­se mid­da­ge sam­men. Si­den in­vi­te­re­de jeg ham til at kom­me og hol­de ta­le til vort års­mø­de. Så vi har talt me­get sam­men og så hin­an­den me­re og me­re. Og ja, det ud­vik­le­de sig så,« si­ger en ty­de­ligt glad Per­nil­le Ver­mund.

I bag­grun­den kom­men­te­rer Lars Tve­de, at selv­om han er 59, så er han alt­så ’me­get sta­erk’, fni­ser hun.

Lars Tve­de skal fort­sat bo og pas­se sit ar­bej­de i Schweiz, og Per­nil­le Ver­mund er travlt op­ta­get som par­ti­for­mand for Nye Bor­ger­li­ge.

»Vi har beg­ge hver sit trav­le liv, og det pas­ser fint, at man ik­ke skal ha­ve dår­lig samvit­tig­hed over, at der sid­der én hjem­me og ven­ter. Lars ved godt, at ud­over mi­ne dren­ge, så er det Nye Bor­ger­li­ge, der er det vig­tig­ste for mig her og nu.«

»Ja, de me­ner nok, at jeg har gå­et rundt og va­e­ret for mig selv la­en­ge nok nu. Men så­dan er det. Når man har man­ge jern i il­den, er det ik­ke nemt at fin­de en ny ka­er­lig­hed,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Grun­den til at de to of­fent­lig­gør de­res for­hold nu, er, at de beg­ge er re­la­tivt of­fent­li­ge pro­fi­ler. De fø­ler sig sik­re på de­res ka­er­lig­hed og øn­ske­de ik­ke, at der skul­le op­stå ’slør i kro­ge­ne’, som Ver­mund ud­tryk­ker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.