GIFT FOR BOLIGEJERNE

BT - - NYHEDER -

i til­fa­el­de af, at rus­ser­ne frem­pro­vo­ke­rer en stor­po­li­tisk kri­se i Øster­sø­re­gio­nen.

Det for­ud­ser et pa­nel af øko­no­mi­ske og sik­ker­heds­po­li­ti­ske eks­per­ter, som BT har bedt vur­de­re val­gets be­tyd­ning for Dan­mark. Ver­dens ska­eb­ne De fi­re eks­per­ter er pro­fes­sor Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen og lek­tor Jens La­de­fo­ged Mor­ten­sen, beg­ge fra In­sti­tut for Statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, samt che­fø­ko­nom Jes As­mus­sen fra Han­dels­ban­ken og re­la­tions­chef i ejen­doms­ma­eg­ler­ka­e­den Ho­me Mads El­le­søe.

Når pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma for­le­den i en ta­le i sving­s­ta­ten North Ca­ro­li­na ad­va­re­de om, at ’det er USA’s og ver­dens ska­eb­ne, der er på spil ved pra­esi­dentval­get på tirs­dag’, er det ik­ke ba­re varm luft.

Der er fak­tisk no­get om snak­ken, me­ner Mads El­le­søe fra Ho­me - hvis man vel at ma­er­ke med ver­dens ska­eb­ne ta­en­ker på et lil­le land som Dan­mark.

»Dansk øko­no­mi er su­per­af­ha­en­gig af in­ter­na­tio­na­le for­hold. Det så vi med fi­nanskri­sen, der be­gynd­te i USA og som føl­ge af glo­ba­li­se­rin­gen lyn­hur­tigt slog igen­nem i Dan­mark. Så ja, det har stor be­tyd­ning for os, hvad der sker i USA, og der­for skal man føl­ge med,« si­ger han.

Når Dan­mark er sår­bart over­for sto­re ud­s­ving i den ame­ri­kan­ske øko­no­mi, skyl­des det blandt an­det, at vi er ver­dens mest for­ga­el­de­de na­tion.

»Vi har man­ge bo­li­ge­je­re med va­ri­ab­le lån, og det gør os sår­ba­re over­for rystel­ser i den in­ter­na­tio­na­le øko­no­mi,« si­ger Jens La­de­fo­ged Mor­ten­sen.

Han for­ud­ser, at en valgsejr til Trump vil ha­ve en ef­fekt på den dan­ske øko­no­mi, der er fem gan­ge kraf­ti­ge­re end det bri­ti­ske exit fra EU. Do­nald Trump har lo­vet at op­si­ge al­le fri­han­del­s­af­ta­ler med Eu­ro­pa og Asi­en og ind­fø­re en told­mur på 45 pct. på ki­ne­si­ske va­rer.

»Ki­ne­ser­ne vil ik­ke se pas­sivt til, hvis USA byg­ger en told­mur op. Det kan ska­be en ka­e­de­re­ak­tion og pres­se ren­ten op. Selv om Dan­mark nor­malt an­ses for at va­e­re en sik­ker havn, vil vi og­så bli­ve ramt. Bo­li­ge­je­re med va­ri­ab­le lån har grund til be­kym­ring,« si­ger Jens La­de­fo­ged Mor­ten­sen. Dansk øko­no­mi er su­per­af­ha­en­gig af in­ter­na­tio­na­le for­hold. Det så vi med fi­nanskri­sen, der be­gynd­te i USA og lyn­hur­tigt slog igen­nem i Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.