Cor­ol­la­en fyl­der rundt

BT - - NYHEDER -

BILNOSTALGI har nu i 50 år va­e­ret en bil, der har kun­net få en­hver bil­e­jers fø­lel­ser til at eks­plo­de­re i gråd el­ler gla­e­de. 5. novem­ber 1966 blev den før­ste Cor­ol­la sat til salg i Ja­pan. Si­den er 44,3 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer ble­vet solgt på ver­dens­plan. I be­gyn­del­sen blev den lan­ce­ret som en fa­mi­lie­bil, de fle­ste hav­de råd til. Men det var det spor­ty to-dørs ud­se­en­de, der fik suc­ce­sen i hus. Ef­ter tre år var den ble­vet den bedst sa­el­gen­de bil i Ja­pan, og er i dag Toy­o­tas bedstsa­el­gen­de mo­del. Fly­de­sig­ner Man­den bag Cor­ol­la’en var Tatsuo Ha­se­gawa, der hav­de de­sig­net fly un­der An­den Ver­denskrig.

Han over­før­te no­get af det ae­ro­dy­na­mi­ske til bi­len og hav­de som mål, at bi­len skul­le sco­re me­re end gen­nem­snit­ligt på de fle­ste test­pa­ra­me­tre, så kun­der­ne fik en fø­lel­se af at få me­re end et gen­nem­snits­pro­dukt.

I be­gyn­del­sen hand­le­de det om det spor­ty ud­se­en­de, se­ne­re fik Cor­ol­la­en gear­kas­se i gul­vet, og en stør­re mo­tor end kon­kur­ren­ten Nis­san Sun­ny.

Hver gang en ny Cor­ol­la kom på mar­ke­det, var der til­fø­jet lidt ek­stra i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Det er nu sket 11 gan­ge.

Bi­len pro­du­ce­res i dag i 13 lan­de og bli­ver solgt i 150 lan­de ver­den over. Dan­mark var det før­ste land i Eu­ro­pa, der be­gynd­te at im­por­te­re Toy­o­ta. Det var i 1963.

I 2002 mi­ste­de Cor­ol­la­en ef­ter 39 år plad­sen som Ja­pans ab­so­lut­te top­sa­el­ger. Det blev Hon­da, der sat­te nå­des­stø­det ind.

I dag sa­el­ges der sta­dig om­kring 100.000 Cor­ol­la­er i Ja­pan, men det er kun en fjer­de­del af sal­get i 1973. Til gen­ga­eld lig­ger den i år på 2. plad­sen som bedstsa­el­gen­de pas­sa­ger­bil på det ame­ri­kan­ske mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.