Gravi­de Lou­i­se s

BT - - NYHEDER -

DRAB KØ­BEN­HAVN si­den af den cy­kel­sti, der lø­ber gen­nem par­ken, un­der 100 me­ter fra Her­lev Bysko­le. Og da hen­des mand rev Lou­i­se Borg­lits regn­frak­ke op for at gi­ve hen­de hjer­te­mas­sa­ge, stod det klart, at hun ik­ke stod til at red­de, da hun hav­de mi­stet sto­re ma­eng­der blod.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der ef­ter­for­sker sa­gen, ar­bej­de­de i går på høj­tryk for at for­stå, hvor­for Lou­i­se Borg­lit skul­le dø. In­gen mista­enk­te »Vi står med et be­sti­alsk drab på en gravid kvin­de og in­gen ger­nings­mand. Så det er ek­stremt vig­tigt, at vi får hen­ven­del­ser fra bor­ger­ne i den her sag,« si­ger le­der af ef­ter­forsk­nin­gen Hans Chri­sti­an Ton­ne­sen.

Po­li­ti­et har af­hørt fa­mi­lie­med­lem­mer og per­so­ner med na­e­re re­la­tio­ner til den dra­eb­te kvin­de, men in­gen i den­ne per­son­kreds er mista­enkt.

Po­li­ti­et op­ly­ste i går, at et vid­ne fre­dag af­ten hør­te først to skrig og der­ef­ter så en spin­kel og mørk­kla­edt mand lø­be ud af El­ver­par­ken ta­et ved ger­nings­tid­punk­tet og ger­nings­ste­det. Han stop­pe­de og løf­te­de op­gi­ven­de ar­me­ne, før han løb ind i par­ken igen. Den­ne mand er nu ef­ter­lyst.

»Vi vil me­get ger­ne i kon­takt med el­ler hø­re fra no­gen, der måt­te ken­de til ham. Han kan va­e­re et me­get cen­tralt vid­ne, el­ler han kan va­e­re ger­nings­man­den,« si­ger Hans Chri­sti­an Ton­ne­sen.

Lou­i­se Borg­lit ven­te­de en lil­le dreng, som hun kald­te Lil­le P, og hun ar­bej­de­de, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, i ma­keup-af­de­lin­gen i det kø­ben­havn­ske storma­ga­sin Ma­ga­sin. Og det var ty­de­ligt, at den kom­men­de mor gla­e­de­de sig me­get til at ind­tra­e­de i sin nye rol­le som fora­el­der. På Her i El­ver­par­ken blev en gravid 32-årig kvin­de myr­det fre­dag af­ten. de so­ci­a­le me­di­er del­te hun flit­tigt bil­le­der af sin vok­sen­de ma­ve, li­ge­som hun kald­te Lil­le P for sin ’mira­kel­ba­by’. Ope­re­ret I ju­ni op­stod der kom­pli­ka­tio­ner i for­bin­del­se med gravi­di­te­ten, skrev hun den­gang. Og her var det ty­de­ligt, hvor me­get hun gla­e­de­de sig til at bli­ve mor. I som­mer gen­nem­gik hun en ope­ra­tion og lod si­den ver­den vi­de, at alt var gå­et godt.

»Ba­by og jeg har det gan­ske ud­ma­er­ket. Vi står med et be­sti­alsk drab på en gravid kvin­de og in­gen ger­nings­mand. Så det er ek­stremt vig­tigt, at vi får hen­ven­del­ser fra bor­ger­ne i den her sag Ba­by hyg­ger sig i ma­ven. Jeg el­sker min ba­by. Jeg har en me­get sej og sta­erk ba­by i min ma­ve ty­de­lig­vis,« skrev hun på Face­book.

Det sid­ste bil­le­de, hun har lagt op, var et bil­le­de af sig selv i et hal­lowe­en-kostu­me un­der en uge før dra­bet. Der ser hun glad og mun­ter ud. Min­dre end en uge se­ne­re mød­te hun så sin bruta­le mor­der i en park.

Ved re­dak­tio­nens slut­ning i af­tes var ger­nings­man­den end­nu ik­ke på­gre­bet, og mo­ti­vet til det bruta­le drab var sta­dig uklart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.