Her­lev-bor­ge­re i chok

BT - - NYHEDER -

GUTRYGHED Om­rå­det na­er El­ver­par­ken har va­e­ret pla­get af has­hsalg, num­mer­pla­de­ty­ve­ri­er og ind­brud, men ef­ter fre­da­gens mord på 32-åri­ge Lou­i­se Borg­lit, har fle­re be­bo­e­re i kvar­te­ret få­et nok. »Det vil­le va­e­re synd at kal­de det for et trygt sted nor­malt, men det her hav­de jeg al­drig tro­et kun­ne ske. Der kom­mer til at gå no­gen tid, før jeg går igen­nem par­ken igen,« si­ger Mark, der bor på en af de ve­je, som lø­ber langs El­ver­par­ken.

Hans ful­de navn er re­dak­tio­nen be­kendt, men han øn­sker det ik­ke op­lyst af frygt for, at nog­le af om­rå­dets kri­mi­nel­le el­ler Lou­i­se Borg­lits Jeg er ik­ke en­gang sik­ker på, jeg vil gå på den si­de af vej­en, der ven­der ind i par­ken mor­der, som sta­dig­va­ek er på fri fod, op­sø­ger ham. ’For klamt’

»Jeg er ik­ke en­gang sik­ker på, jeg vil gå på den si­de af vej­en, der ven­der ind mod par­ken. Det er sim­pelt­hen for klamt det her,« fort­sa­et­ter han og forta­el­ler, at han op­rin­de­ligt flyt­te­de til om­rå­det i håb om at slip­pe va­ek fra et an­det uro­p­la­get om­rå­de i Her­lev.

En an­den be­bo­er ved ger­nings­ste­det er Mela­nie Gos­mann. Li­ge­som Mark er hun og­så ma­er­ket af fre­da­gens for­bry­del­se.

»Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er ban­ge, men selv­føl­ge­lig ta­en­ker man over det. Jeg sy­nes da, at det er enormt ube­ha­ge­ligt at va­e­re her i par­ken nu.«

Fre­dag af­ten om­kring kl. 19 blev 32-åri­ge Lou­i­se Borg­lit myr­det i El­ver­par­ken, og mor­det har sat si­ne spor i lo­kal­mil­jø­et. Fle­re af par­kens bru­ge­re si­ger til BT, at man la­en­ge har øn­sket, at me­re lys blev sat op i om­rå­det, de be­skri­ver som “ba­elg­mørkt”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.