Borg­me­ster: For­fa­er­de­ligt

BT - - NYHEDER -

BELYSNING Be­bo­e­re og hund­e­luf­te­re i El­ver­par­ken har la­en­ge ef­ter­s­purgt bed­re belysning i ha­ven i hå­bet om, at det kun­ne af­skra­ek­ke nog­le af de kri­mi­nel­le, der fa­er­des i om­rå­det. Og ef­ter mor­det på 32-åri­ge Lou­i­se Borg­lit ser det nu ud til, at de får de­res øn­ske op­fyldt. »Hvis lys er, hvad be­bo­er­ne ef­ter­spør­ger mest i dag, så vil jeg se på det. Den her park er et dej­ligt sted, som man­ge men­ne­sker bru­ger, in­klu­siv børn fra Her­lev Bysko­le og den lo­ka­le fod­bold­klub. Den er et godt sam­lings­sted, og det skal den fort­sat va­e­re – selv ef­ter en for­bry­del­se som den­ne. Så er der no­get, som vi kan gø­re i kom­mu­nen, der kan sør­ge for det, så er vi klar til at hand­le,« si­ger borg­meste­ren.

Tho­mas Gyl­dal Pe­ter­sen var selv til­ste­de i El­ver­par­ken i går for at la­eg­ge blom­ster til ae­re for Lou­i­se Borg­lit. Han er selv far og var dybt be­rørt af mor­det på den høj­gravi­de kvin­de. Hvis lys er, hvad be­bo­er­ne ef­ter­spør­ger mest i dag, så vil jeg se på det

»Det er for­fa­er­de­ligt. Jeg sen­der al­le mi­ne tan­ker til dem, som er di­rek­te be­rør­te af det.« Util­freds Selv­om fle­re af de be­bo­e­re, som BT tal­te med i går, var gla­de for, at de nu kan se frem til en me­re op­lyst park, var der util­freds­hed at spo­re.

»Det vil­le da va­e­re dej­ligt, hvis der blev gjort no­get. Jeg for­står ba­re ik­ke, at der skal ske no­get så fryg­te­ligt, før man re­a­ge­rer. Må­ske hav­de hun sta­dig va­e­ret i li­ve, hvis der hav­de va­e­ret lyst op. Ta­enk, hvis det ik­ke hav­de kra­e­vet me­re,« si­ger Pa­tri­ck Blom­gren, der bor over for El­ver­par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.