’Na­egt vol­de­li­ge ma­end fa­mi­lie­sam­men­fø­ring’

BT - - NYHEDER -

VOLD MOD KVIN­DER Vol­de­li­ge ma­end skal ik­ke ha­ve lov at hen­te en ny ko­ne til lan­det, når der al­le­re­de er én kvin­de, der har måt­tet flyg­te fra dem. Så­dan ly­der kra­vet fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der nu vil tvin­ge re­ge­rin­gen til at fin­de en løs­ning på pro­ble­met, forta­el­ler Mat­ti­as Tes­faye (S). »Vi har hørt fra kvin­de­kri­se­cen­tre­ne, at dan­ske ma­end ba­re im­por­te­rer en ny kvin­de fra Øst­eu­ro­pa, Afri­ka el­ler Thailand, hvis de­res ko­ne er flyg­tet fra dem. Det er ba­re ik­ke i or­den, og de ma­end skal stop­pes. Det er vort an­svar ik­ke at ud­nyt­te, at der fin­des ri­ge og fat­ti­ge lan­de i ver­den,« si­ger Mat­ti­as Tes­faye(S). Volds-ka­ran­ta­e­ne Hvert år bli­ver 33.000 kvin­der ud­sat for fy­sisk el­ler seksu­el vold af de­res nu­va­e­ren­de el­ler tid­li­ge­re part­ner, vi­ser tal fra Landsor­ga­ni­sa­tio­nen af kvin­de­kri­se­cen­tre, LOKK.

Et ukendt an­tal af dem er kvin­der, der er kom­met til Dan­mark for at le­ve sam­men med en dansk mand. Hvis kvin­den må flyg­te fra man­den pga. vold, kan hun dog be­va­re sin op­hold­stil­la­del­se og bli­ve i lan­det.

Men man­ge af ma­en­de­ne bli­ver ik­ke dømt for vol­den, for­di kvin­den ik­ke tør an­mel­de dem. Og det be­ty­der, at man­den uden pro­ble­mer kan hen­te sig en ny ko­ne i ud­lan­det.

»I den slags sa­ger bør der rin­ge en klok­ke i mi­ni­ste­ri­et, så man un­der­sø­ger sa­gen, før man gi­ver op­hold­stil­la­del­se til en ny ko­ne. De her ma­end bør ha­ve sam­me ka­ran­ta­e­ne, som dem, der er dømt for vold,« si­ger Mat­ti­as Tes­faye.

Han blev gjort op­ma­er­k­som på pro­ble­met af sin kam­me­rats ko­ne, der er fra Ukrai­ne, og det fik Tes­faye til at un­der­sø­ge sa­gen hos kvin­de­kri­se­cen­tre­ne. Vi har hørt fra kvin­de­kri­se­cen­tre­ne, at dan­ske ma­end ba­re im­por­te­rer en ny kvin­de fra Øst­eu­ro­pa, Afri­ka el­ler Thailand, hvis de­res ko­ne er flyg­tet fra dem

Pia Strøh er psy­ko­log og le­der af Dansk Kvin­de­sam­funds Kri­se­cen­ter på Fre­de­riks­berg, hvor hun har va­e­ret i ti år.

Kri­se­cen­te­ret har ot­te plad­ser, og de er al­tid i brug. Fle­re gan­ge har de kun­net gen­ken­de den sam­me mand bag vol­den, når en ny kvin­de flyt­ter ind, forta­el­ler hun.

»Pro­ble­met er så al­min­de­ligt, at vi un­der­vi­ser nye fri­vil­li­ge i, at de her ma­end fin­des. Der er ty­pisk ta­le om dan­ske ma­end, og der er ta­le om ma­end fra al­le sam­fundslag. Det er ma­end, der får fø­lel­sen af magt ved at sty­re en kvin­de. De er ty­pisk ik­ke go­de til at ska­be re­la­tio­ner, og har må­ske ik­ke slå­et igen­nem på ar­bejds­mar­ke­det. Så hen­ter de en kvin­de til lan­det som ko­ne, ka­e­re­ste el­ler seksu­al­part­ner. Vi har hørt om ma­end, der har spil­let på kvin­dens uvi­den­hed om si­ne ret­tig­he­der og tru­et hen­de til at bli­ve. Når man­den så op­le­ver, at han ik­ke kan sty­re hen­de al­li­ge­vel, så går det galt,« si­ger Pia Strøh, der hå­ber på, at der nu kom­mer me­re fo­kus på pro­ble­met. Mør­ket­al Lands­for­man­den for Landsor­ga­ni­sa­tio­nen af Kvin­de­kri­se­cen­tre, Bir­git Sø­de­r­berg, forta­el­ler, at der er ta­le om et stort mør­ket­al.

»Kvin­der­ne bru­ger det som en mu­lig­hed for at få for­sør­gel­se, og ma­en­de­ne kan ty­pisk ik­ke fun­ge­re i et nor­malt for­hold. Men det er helt ab­surd, at en vol­de­lig mand kan bli­ve ved med at hen­te en ny kvin­de til lan­det, når der al­le­re­de er en an­den kvin­de, han har gjort fortra­ed. Det er ud­tryk for foragt for men­ne­sker og an­dre men­ne­skers liv, hvor de ser kvin­der som en han­delsva­re. Det er ik­ke i or­den, at vi ik­ke har en el­ler an­den mu­lig­hed for stopklods i det sy­stem,« si­ger Bir­git Sø­de­r­berg.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil ha­ve re­ge­rin­gen til at un­der­sø­ge, hvor­dan så­dan en ’stopklods’ kan ef­fek­tu­e­res uden at sa­et­te rets­sik­ker­he­den over styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.