Krig, valg og ind­sig

BT - - NYHEDER -

Jeg vid­ste ik­ke me­get om ak­tier, og jeg kun­ne li­ge så godt ha­ve spil­let på ka­si­no. Hel­dig­vis hav­de jeg mod til at gam­b­le, men jeg hav­de ik­ke gjort det, hvis ik­ke jeg var vil­lig til at ta­be al­le pen­ge­ne To­bi­as Thaa­strup-Leth

»Jeg køb­te B&O-ak­tier for cir­ka 10.000 kro­ner, og det gjor­de jeg, for­di jeg syn­tes, de hav­de nog­le fe­de pro­duk­ter. In­ve­ste­rin­gen ske­te li­ge ef­ter, de lan­ce­re­de nog­le nye mu­si­ken­he­der, som jeg vir­ke­lig tro­e­de på. Det vi­ste sig og­så at hol­de stik. Jeg tjen­te godt på det,« forta­el­ler han. For­dob­le­de si­ne pen­ge Den 37-åri­ge aar­hu­si­a­ner und­gik be­vidst de stør­ste dan­ske ak­tier på C20. De var sim­pelt­hen for ke­de­li­ge og hav­de for små ud­s­ving, for­kla­rer han. I ste­det gik han ef­ter de ak­tier, han hav­de sym­pa­ti for – ek­sem­pel­vis B&O-ak­tien – og de ak­tier, der op­le­ve­de sto­re ud­s­ving. For To­bi­as Thaa­strup-Leth var det spa­en­din­gen, om han vil­le ta­be el­ler vin­de pen­ge, der var det sjove­ste ved at spe­ku­le­re i ak­tier.

Som ny ak­tio­na­er er det og­så ut­ro­lig vig­tigt at va­e­re på for­kant. For­stå­et på den må­de, at man ken­der lidt til virk­som­he­der­nes øko­no­mi og ev­ner på ak­tie­mar­ke­der­ne. Års­regn­ska­ber er til­ga­en­ge­li­ge på virk­som­he­der­nes hjem­mesi­der, hvor nøg­le­tal­le­ne er om­sa­et­nin­gen og den så­kald­te so­li­di­tets­grad, som forta­el­ler no­get om, hvor vel­pol­stret virk­som­he­den er.

To­bi­as Thaa­strup-Leth drop­pe­de ak­tier­ne i 2015, da ar­bej­det be­gynd­te at fyl­de for me­get. Han solg­te si­ne ak­tier og ind­lø­ste en fortje­ne­ste på 50.000 kro­ner. Alt­så dob­belt så man­ge pen­ge, som han lag­de ud med i 2012.

Han hav­de ik­ke den sto­re vi­den om ak­tier, da han be­gynd­te, og man­ge af hans in­ve­ste­rin­ger var ret usik­re, for­kla­rer han.

»Jeg vid­ste ik­ke me­get om ak­tier, og jeg kun­ne li­ge så godt ha­ve spil­let på ka­si­no. Hel­dig­vis hav­de jeg mod til at gam­b­le, men jeg hav­de ik­ke gjort det, hvis ik­ke jeg var vil­lig til at ta­be al­le pen­ge­ne,« si­ger To­bi­as Thaa­strup-Leth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.