30.000 på flugt

BT - - NYHEDER -

FLYGTNINGESTRØM I lø­bet af cir­ka 24 ti­mer er flygt­nin­ge fra Mo­suls øst­li­ge for­sta­e­der strøm­met til flygt­nin­ge­lej­re i om­rå­det. I Kha­zer-lej­ren, der lig­ger cir­ka 40 km fra den iraki­ske stor­by, mød­te cir­ka 5.000 men­ne­sker op i lø­bet af fre­dag. Lej­ren er byg­get af Iraks myn­dig­he­der.

Om­kring 3.000 ira­ke­re nå­e­de i lø­bet af sam­me døgn frem til lej­ren Ha­sans­ham, som FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at (UNHCR) står for.

Det op­ly­ser In­ger Ma­rie Ven­nize, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef for FNs fø­de­va­re­pro­gram i Irak. Hun be­søg­te selv Kha­zer-lej­ren fre­dag.

»De se­ne­ste døgn har vi op­le­vet det stør­ste an­tal men­ne­sker kom­me ud af Mo­sul, si­den of­fen­si­ven be­gynd­te 17. ok­to­ber. De kom­mer fra de yder­lig­ste for­sta­e­der til Mo­sul,« si­ger hun.

Det iraki­ske mi­li­ta­er og kur­di­ske styr­ker ind­led­te for knap tre uger si­den en of­fen­siv for at dri­ve den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat (IS) ud af by­en. Op­rø­rer­ne har haft kon­trol­len si­den ju­ni 2014.

»Når man ta­el­ler dem, der er kom­met det se­ne­ste døgn, med, er vi op­pe på 30.000 men­ne­sker i alt, der er flyg­tet,« si­ger In­ger Ma­rie Ven­nize.

Iraki­ske spe­ci­alstyr­ker med­del­te fre­dag, at man har ge­nero­bret seks di­strik­ter i det øst­li­ge Mo­sul. Det er fra dis­se om­rå­der, at de tu­sind­vis af men­ne­sker er rejst.

For fle­re har det be­ty­det, at de har set fa­mi­lie og ven­ner igen ef­ter fle­re års ad­skil­lel­se.

»Vi snak­ke­de med to sø­stre, der har bo­et 50 me­ter fra hin­an­den i om­rå­det, de er flyg­tet fra. Men de har ik­ke set hin­an­den, si­den IS kom til by­en. De måt­te ik­ke gå ud, ha­en­ge va­ske­tøj op el­ler an­det. De er beg­ge flyg­tet og så hin­an­den igen i lej­ren for før­ste gang i fle­re år,« si­ger In­ger Ma­rie Ven­nize.

Lej­re­ne i om­rå­det er ved at bli­ve gjort klar til vin­te­r­en og regn­ti­den, der ven­ter om hjør­net.

UNHCRs lejr får plads til 18.000 fa­mi­li­er, når den er fuldt ud­byg­get.

Kha­zer-lej­ren vil be­stå af i alt 6.000 tel­te. Hvert telt skal hu­se en fa­mi­lie. Man reg­ner med cir­ka fem per­so­ner per fa­mi­lie.

FAKTA OM MO­SUL-OF­FEN­SI­VEN Mo­sul lig­ger i den oli­e­ri­ge Ni­ne­ve-provins. Det er Iraks na­est­stør­ste by. Det iraki­ske mi­li­ta­er og al­li­e­re­de styr­ker ind­led­te de­res of­fen­siv mod by­en 17. ok­to­ber. Kam­pe­ne ven­tes at va­re fle­re uger el­ler må­ne­der. By­en har va­e­ret un­der Is­la­misk Stats kon­trol i om­kring to år. Is­la­misk Stat op­ly­ser selv, at den har om­kring 7.000 be­va­eb­ne­de ma­end rundt om i by­en. USA an­ser det for me­re sand­syn­ligt, at der er ta­le om 3.500-5.000 kri­ge­re. Der me­nes at va­e­re mel­lem 1,2 og 1,5 mio. ind­byg­ge­re til­ba­ge i by­en. FN vur­de­rer, at 200.000 vil flyg­te fra by­en un­der de før­ste ugers of­fen­siv. Af dem ven­tes op mod halv­de­len at sø­ge til­flugt i na­bo­lan­det Sy­ri­en. Ved det va­erst ta­en­ke­li­ge sce­na­rie fryg­tes det, at op mod en mil­li­on men­ne­sker vil ta­ge flug­ten fra Mo­sul. / ritzau/TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.