Der­for stem­mer folk på Trump, Le Pen og Pia

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Me­di­er­ne kan ik­ke li­de ham. In­sti­tu­tio­ner­ne er imod ham. I Wall Stre­et er man usik­re på ham. Han ly­ver, kom­mer med ra­ci­sti­ske kom­men­ta­rer og ned­va­er­di­ger kvin­der. Al­li­ge­vel er Do­nald Trump her få da­ge før det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg på in­gen må­de di­stan­ce­ret i kam­pen om at bli­ve USAs 45. pra­esi­dent. Tva­er­ti­mod er han i fle­re me­nings­må­lin­ger på høj­de med Hil­lary Cl­in­ton og går frem i fle­re af de vig­ti­ge sta­ter. Det kan sy­nes ab­surd, og man kan sag­tens af­skri­ve halv­de­len af USAs be­folk­ning som klamp­hug­ge­re, idi­o­ter og ’whi­te trash’, når de kan fin­de på at stem­me på en mand som Trump. Og - som Hil­lary Cl­in­ton gør - ka­rak­te­ri­se­re halv­de­len af Trumps til­ha­en­ge­re som ’en sør­ge­lig ska­re. Ra­ci­sti­ske, se­xi­sti­ske, ho­mo­fo­bi­ske, frem­med­fjend­ske, is­la­mo­fo­bi­ske’. Man kan og­så spør­ge sig selv, hvad det egent­lig er, der sker? Ik­ke ba­re i USA, men i sto­re de­le af det, vi nor­malt kal­der den ve­st­li­ge de­mo­kra­ti­ske ver­den. EN VA­E­SENT­LIG GRUND til, at man­ge stem­mer på Trump i USA, er en dyb aver­sion mod Hil­lary Cl­in­ton. Man­ge kan ba­re ik­ke li­de hen­de. New York Olav Skaa­ning An­der­sen, Ma­ga­zi­ne har for ny­lig op­søgt ni tra­di­tio­nelt re­pu­bli­kan­ske kvin­der, der sta­dig - alt­så ef­ter af­slø­rin­ger­ne af Trumps se­xi­sti­ske kom­men­ta­rer om kvin­der - vil stem­me på ham. Man­ge af dem ser Hil­lary som grisk, magtsyg og re­pra­e­sen­tant for det etab­le­re­de po­li­ti­ske sy­stem, som de af­skyr, og som de me­ner er skyld i al­min­de­li­ge men­ne­skers pro­ble­mer. Mod­stan­den mod Hil­lary er, iføl­ge ma­ga­si­net, den va­e­sent­lig­ste grund til, at kvin­der­ne hol­der fast i Trump. Som Deb­bie Eber­ly, en pra­est fra Iowa, si­ger, når hun bli­ver bedt om at for­hol­de sig til Hil­lary: ’Jeg vil­le til en­hver tid hel­le­re va­e­re ale­ne i et va­e­rel­se med Trump’. AN­DRE SER TRUMP som den san­de re­pra­e­sen­tant for det ar­bej­den­de folk. Selv om han er mil­li­ar­da­er. ’Det er vir­ke­lig iro­nisk, at én så rig som ham kan ram­me ar­bej­der­klas­sen, men det kan han’, si­ger Ni­co­le Mar­tin. Det er no­get na­er en trend, at sto­re de­le af va­el­ger­ne i den de­mo­kra­ti­ske ver­den ven­der sig mod de sto­re, etab­le­re­de par­ti­er og forta­el­lin­ger. Mod de sto­re in­sti­tu­tio­ner, mod den to­ne­an­gi­ven­de pres­se og de etab­le­re­de po­li­ti­ke­re. For­di de ik­ke fø­ler sig hørt og set. For­di de bli­ver frem­med­gjort og ik­ke kan se, at de­res dag­lig­dag og vir­ke­lig­hed bli­ver ta­get al­vor­ligt. For­di de ik­ke fø­ler sig godt nok re­pra­e­sen­te­ret af de folk, der er valgt til at va­re­ta­ge de­res in­ter­es­ser.

De etab­le­re­de par­ti­er må ta­ge nødskri­get al­vor­ligt. El­lers vil ver­den bli­ve re­ge­ret af Trumpklo­ner

TRUMP HAR FORMÅET at bli­ve ’fol­kets stem­me’, som det for­mu­le­res af en af de va­el­ge­re, som BT for­le­den mød­te i den ame­ri­kan­ske syd­stat Ten­nes­see. Sam­me ten­dens gør sig ga­el­den­de i Eu­ro­pa, hvor mod­stan­den mod EU og de etab­le­re­de par­ti­er og in­sti­tu­tio­ner ud­mønt­er sig i af­stem­ning ef­ter af­stem­ning. Bre­xit, det dan­ske nej til yder­li­ge­re EU-in­te­gra­tion og par­la­mentsvalg i Hol­land, Sve­ri­ge, Frank­rig, Un­garn og Dan­mark, hvor op­rør­s­par­ti­er­ne - hvor for­skel­li­ge de end er - har vun­det frem. Man kan selv­føl­ge­lig af­vi­se Trump, Ma­ri­ne Le Pen, Ge­ert Wil­ders, Pia Kja­ers­gaard, Per­nil­le Ver­mund og de an­dre med et skul­der­tra­ek, men det er for far­ligt. De etab­le­re­de par­ti­er og for­nuf­ti­ge sam­funds­støt­ter må ta­ge nødskri­get fra fol­ket al­vor­ligt. Og kom­me dem i mø­de. El­lers en­der det med, at ver­den re­ge­res af Trump-klo­ner. Det vil­le ik­ke ba­re va­e­re søl­le. Det vil­le va­e­re en ka­ta­stro­fe.

31. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.