Strik­nin­gens cool gut­ter

BT - - NYHEDER -

TRENDSAETTERE Nor­ske Ar­ne Nerjor­det og Car­los Za­chri­son er ver­dens mest fe­te­re­de Face­book-, In­s­ta­gra­mog YouTu­be-fulg­te og trendsa­et­ten­de mand­li­ge strik­ke­duo. De køns­rol­le­ned­bry­den­de strik­de­sig­ne­re og tekstil­kunst­ne­re fra den bjer­gri­ge Val­dres­re­gion 170 km nord for Oslo har ot­te bø­ger på ba­gen, hvoraf fle­re har hit­tet på be­st­sel­ler­li­ster i USA, Asi­en og Eu­ro­pa. Det er med an­dre ord lidt af et scoop for Ves­teg­nen og ini­ti­a­tiv­ta­ger Ti­na Jep­pe­sen at va­e­re kom­met gen­nem ma­sker­ne til de­res ma­na­ger og ef­ter­føl­gen­de få­et Ar­ne og Car­los, som de fa­mi­li­a­ert kal­des af de­res fans, til at kom­me og hol­de fored­rag. Til dag­lig er Ti­na Jep­pe­sen spe­ci­al­pa­e­da­gog og kvin­den bag Rosa­lind Strikcafé i Hvi­d­ov­re. En stor op­ga­ve »Det har va­e­ret en stor op­ga­ve at få pen­ge­ne i hus, så vi kun­ne få Ar­ne og Car­los til by­en,« forta­el­ler Ti­na Jep­pe­sen.

Un­der­for­stå­et at det var me­re end sva­ert at få kom­mu­nen til at ho­ste op med de 15.000 kr., det ko­ster at boo­ke de ny­ska­ben­de strik­ke­stjer­ner. I Ris­b­jerg Kir­ke vil de sig­ne­re bø­ger og forta­el­le om de­res be­røm­te de­signs, de­res liv og us­a­ed­van­li­ge strik­ke­hi­sto­rie.

»For os, der in­ter­es­se­rer sig for strik, er det stort og ret cool, at de kom­mer. De har va­e­ret med til at aen­dre hold­nin­gen til, hvor­dan man kan bru­ge garn, og hvad man kan strik­ke og ha­e­k­le,« si­ger hun.

Ti­na Jep­pe­sen har ik­ke haft livslan­ge og vå­de drøm­me om at hy­re den dy­na­mi­ske strik­ke­duo. Men en af­ten hun ke­de­de sig, faldt hun over et pro­gram om Ar­ne og Car­los på dk4.

»Der sker sja­el­dent no­get stort her­u­de, så da jeg så dem, ta­enk­te jeg: De skal til Hvi­d­ov­re.«

Blandt Ar­ne og Car­los’ ny­ska­bel­ser, helt ude på strik­nin­gens for­kant, kan, ud­over ny­for­tolk­nin­ger af tra­di­tio­nel­le skan­di­na­vi­ske møn­stre og far­ver til swe­a­tre, hu­er og so­k­ker, na­ev­nes ju­le­kug­ler, duk­ker og se­ne­st fug­le. Det sid­ste gi­ver de in­struk­tion i i de­res se­ne­ste bog ’Fug­le – far­ve­ri­ge og fan­ta­si­ful­de’. En stil­le re­vo­lu­tion Ar­ne og Car­los er ik­ke kun po­pu­la­e­re, for­di de har skabt et nyt strik­ke­sprog. At strik­ke er tids­kra­e­ven­de og sig­na­le­rer over­skud. På den må­de ses duo­en af nog­le som eks­po­nen­ter for en stil­le re­vo­lu­tion imod in­for­ma­tions­sam­fun­dets ha­es­bla­e­sen­de fo­kus på pra­e­sta­tio­ner og for­brug.

Når klapsal­ver­ne er stil­net af, skal det si­ges, at de ga­e­sten­de strik­ke­stjer­ners på­stå­e­de gør-det-selv op­rør imod for­brugs­kul­tu­ren og­så har kri­ti­ke­re. Har de ik­ke blot un­der­ka­stet sig sam­funds­be­va­ren­de køns­rol­le­møn­stre, spør­ger nog­le.

Det vil man må­ske få sva­ret på søn­dag 13. novem­ber kl. 16-18, når strik­ke­duo­en be­sø­ger Hvi­d­ov­re som af­slut­ning på Strik By­en Smukpro­jek­tet un­der Ves­teg­nens Kul­turu­ge. Bil­let­ter kan kø­bes på Bil­let­lu­gen for 30 kr. styk­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.