En fart

BT - - NYHEDER -

BT har spurgt Tue Pa­turs­son, fa­g­eks­pert hos Bo­li­us, bo­li­ge­jer­nes vi­dens­cen­ter, om enk­le råd til at gø­re hu­set klart til vin­te­r­en: Tjek hu­sets tag • Find sti­gen frem og kom op og kig på ta­get. Er der rev­ner i tag­ste­ne­ne, el­ler lig­ger de ska­evt el­ler løst, så vin­den kan ta­ge dem, bør de om­gå­en­de skif­tes. Med tag­pap skal du tjek­ke for rev­ner el­ler bu­ler, for det kan va­e­re før­ste tegn på fugtska­der. Tjek ind­da­ek­nin­ger • Når du al­li­ge­vel har sti­gen frem­me og kig­ger på ta­get, så kig ef­ter ind­da­ek­nin­ger ved skor­sten, tag­vin­du­er el­ler ud­luft­nings­haet­ter. Hvis ind­da­ek­nin­ger­ne ik­ke slut­ter ta­et, el­ler der er kom­met ska­der på dem, kan vand tra­en­ge ind un­der ta­get, og det kan ud­vik­le sig til svamp. Rens ta­gren­den • Fjern bla­de, snavs og skidt. Tjek at sam­lin­ger­ne slut­ter ta­et, så vand ik­ke lø­ber ned ad yder­mu­ren el­ler bla­e­ser ind un­der ta­get. • Tjek og­så fal­det på ta­gren­den. Der skal va­e­re en svag ha­eld­ning, så regn­van­det kan fly­de va­ek. Ha­eld en spand vand i og se ef­ter. Tjek ned­løbs­rø­ret • Al­le hu­sets ned­løbs­rør skal va­e­re fri for bla­de og an­det snavs, som kan Rens brøn­de og ri­ste • Fjern bla­de, kvi­ste, jord og skidt fra ri­ste og brøn­de i na­er­he­den af hu­set. • En ned­løbs­brønd har of­te et da­ek­sel, så du kan be­sig­ti­ge den. Fjern da­eks­let og tjek, om der er bla­de, gre­ne og snavs, der bør fjer­nes. Hvis bla­de og jord stop­per ri­sten ved ned­løbs­rø­ret, vil van­det si­ve ind i yder­mu­ren og til sidst gi­ve fugtska­der ind­ven­digt. Tjek fa­ca­de, gavl og so­k­kel • Kig ef­ter rev­ner og hul­ler i so­k­len og i mu­re­de fa­ca­der. Isa­er om­kring vin­du­er og dø­re kan der op­stå rev­ner. Hvis du ik­ke selv har ev­ner­ne til at ud­bed­re det, så kon­takt en hånd­va­er­ker. • Kig og­så på af­skal­nin­ger, hvis fa­ca­den el­ler so­k­len er pud­set op. Man skal re­a­ge­re, når der er stør­re af­skal­nin­ger af puds. Hvis der kom­mer vand ind bag­ved, og fro­sten sa­et­ter ind, kan små pla­ma­ger hur­tigt vok­se sig sto­re. I worst ca­se tra­en­ger vand ind i fun­da­men­tet og even­tu­elt ka­el­de­ren. Dø­re og vin­du­er • Tjek ta­et­nings­li­ster ved hu­sets dø­re og vin­du­er, det er bå­de godt for var­me­regn­ska­bet og gi­ver bed­re in­de­kli­ma. Se og­så ef­ter om der er råd­ne bundstyk­ker el­ler karm­de­le. • En­kel­te de­le kan ud­skif­tes, men ved sto­re ska­der skal he­le vin­du­et el­ler dø­ren ud­skif­tes. Tjek ter­ra­e­net om­kring hu­set • Sørg for, at der er fald i ter­ra­e­net va­ek fra hu­set. Hvis ter­ra­e­net skrå­ner ind mod hu­set, vil over­fla­de­vand hav­ne ind mod yder­va­eg­ge og ka­el­der­va­eg­ge, og det kan gi­ve fugtska­der. Er du én af dem, der trod­ser bla­est, regn og kul­de og cyk­ler på ar­bej­de året rundt, så skal du va­e­re ek­stra god ved din to­hju­le­de. For mi­nus­gra­der og salt på ve­je­ne er hård kost for din cy­kels ka­e­de, kab­ler og lås. BT har spurgt Cyk­list­for­bun­dets cy­kel­me­ka­ni­ker Magnus Lind­hart Jør­gen­sen, hvad du skal gø­re for at få din cy­kel vin­ter­klar: Smør al­le be­va­e­ge­li­ge de­le • Smør ka­e­den med en tyk olie, som regn og slud ik­ke va­sker af. Drej ka­e­den rundt et par gan­ge, så oli­en for­de­les ja­evnt i al­le led­dene. Over­sky­den­de olie fjer­nes med en klud, så ka­e­den ik­ke sam­ler skidt. Bru­ger du cyk­len hver dag, skal du ca. smø­re ka­e­den hver 2.-3. uge. • Hvis lå­sen dril­ler i frost­vej­ret, så er der kom­met kon­densvand i lå­se­me­ka­nis­men, som er fros­set til. Der­for skal lå­sen og­så smø­res med olie. I lå­se­cy­lin­de­ren skal du bru­ge en fin olie, som er be­reg­net til fin­me­ka­nik. Brem­ser og brem­se­greb skal og­så smø­res. • Gear- og brem­se­kab­ler kan og­så fryse til. Den hur­tig­ste og nem­me­ste må­de at smø­re dem på er at fin­de en åb­ning i kab­let, ved brem­se­gre­bet og ved sel­ve brem­sen, og smø­re med et par drå­ber tyk olie. Hiv et par gan­ge i brem­sen for at for­de­le oli­en. Det for­hin­drer, at vand tra­en­ger ind, som se­ne­re kan få kab­ler­ne til at fryse til. Kan du ses i mør­ket? • Al­le cyk­ler skal ha­ve lys på fra sol­ned­gang til so­l­op­gang og i øv­rigt og­så på da­ge med dår­ligt sig­te for­hold, for ek­sem­pel i tå­ge og ta­et sne­vejr. • Bat­te­rilyg­ter mi­ster styr­ke i takt med, at bat­te­ri­er­ne bli­ver brugt op. Iføl­ge reg­ler­ne skal lyg­ter­ne va­e­re syn­li­ge på mindst 300 me­ters af­stand. Lyg­ter­ne skal mon­te­res, så de ly­ser li­ge frem og li­ge bag­ud, så de ik­ke ha­en­ger og ding­ler og ly­ser ned i jor­den. Har du mag­net­lyg­ter på­mon­te­ret, skal du tjek­ke, om de vir­ker. • Tjek di­ne re­flek­ser. Re­flek­ser­ne på din cy­kel skal va­e­re lov­plig­ti­ge, og de skal sid­de for­an, bag­på, i hju­le­ne og på pe­da­ler­ne. Luft i da­ek­ke­ne • Man punk­te­rer of­te­re i vå­dt vejr, for­di små­sten og glas­skår kla­e­ber sig til da­ek­ket. Der­for kan det va­e­re en god idé at skif­te til nye da­ek med dy­be­re møn­ster, og­så for­di det gi­ver bed­re vej­greb. • Nor­malt skal da­ek­ke­ne va­e­re godt pum­pet op, men på is- og sneg­lat un­der­lag kan det fak­tisk va­e­re en ulem­pe, for­di du så har dår­li­ge­re vej­greb. Der­for kan det va­e­re en for­del at ta­ge lidt luft ud af da­ek­ke­ne, in­den du tril­ler ud i sne­vej­ret.

Når mør­ket sa­en­ker sig, og sne­en fal­der, er det dej­ligt at sid­de godt og varmt in­de i stu­en. Men er dit hus ru­stet til vin­te­r­en? Regn, bla­est, frost og sne kan nem­lig for­år­sa­ge sto­re ska­der på dit hus, hvis det ik­ke er ved­li­ge­holdt og for­be­redt på en barsk vin­ter. stop­pe dem til. I så fald lø­ber van­det ud af ned­løbs­rø­ret og ned ad fa­ca­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.