VI­DEN­SKAB.DK Så­dan und­går du at slå stin­ken­de prut­ter

BT - - NYHEDER -

Fle­re kar­to­f­ler og fa­er­re aeg. Det er må­ske op­skrif­ten, hvis du ik­ke vil ud­pe­ges som fi­sens ejer­mand. Pro­te­i­ner i kød, aeg og ma­el­ke­pro­duk­ter in­de­hol­der nem­lig sa­er­lig me­get af ami­no­sy­ren cyste­in, der får din tarm til at pro­du­ce­re me­re il­de­lug­ten­de svovlbrin­te. Det forta­el­ler au­stral­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

»Det her for­kla­rer blandt an­det, hvor­for bo­dy­bu­il­de­re, der ind­ta­ger me­get pro­te­in, er kendt for at slå sa­er­de­les stin­ken­de prut­ter,« si­ger med­for­fat­ter til stu­di­et Chu Yao fra Mo­nash Uni­ver­si­ty.

For­sker­ne blan­de­de cyste­in i af­fø­rings­prø­ver fra syv ra­ske men­ne­sker og op­da­ge­de, at ni­veau­et af svovlbrin­te blev syv gan­ge så højt som nor­malt. Min­dre svovlbrin­te Til gen­ga­eld faldt ni­veau­et af svovlbrin­te va­e­sent­ligt, da for­sker­ne blan­de­de fi­re lang­somt ned­bry­de­li­ge kul­hy­dra­ter i prø­ver­ne.

»Op­ma­er­k­som­he­den bli­ver ta­get va­ek fra pro­te­i­ner­ne, og så bli­ver der ik­ke pro­du­ce­ret svovlbrin­te,« forta­el­ler Chu Yao.

De mest ef­fek­ti­ve – og der­med lugt­da­em­pen­de – kul­hy­dra­ter in­de­holdt en sti­vel­se, som blandt an­det fin­des i kar­to­f­ler, ba­na­ner, ba­elg­frug­ter, fuld­korn, ar­tiskok­ker og as­p­ar­ges. For­sker­ne me­ner, at re­sul­ta­ter­ne er med til at punk­te­re den myte, at men­ne­sker,

Fle­re dan­ske­re bli­ver di­ag­no­sti­ce­ret med de­pres­sion umid­del­bart ef­ter over­gan­gen til vin­ter­tid, vi­ser et nyt stu­die fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det kan skyl­des, at vi får min­dre gavn af dags­ly­set. der slår il­de­lug­ten­de prut­ter, bur­de spi­se fa­er­re fi­bre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.