PETTER DEN STO­RE

BT - - NYHEDER -

SPEKTAKULAER Han la­ver vil­de PR-stunts, ma­en­ger sig med de roy­a­le og er ik­ke bleg for at si­ge sin me­ning. Så­dan­ne per­son­lig­he­der de­ler of­te van­de­ne, og der er da og­så dem i den nor­ske be­folk­ning, der ik­ke er be­gej­stre­de for ho­tel­kon­gen:

»Der er fle­re, der kri­ti­se­rer ham for, at han of­fi­ci­elt er me­get mil­jø­be­vidst, men at han så selv ejer en mas­se flot­te bå­de og pri­vat­fly, der ud­le­der en mas­se CO2 og ska­der mil­jø­et,« forta­el­ler Gun­nar Stavrum. Al­vor­ligt syg hu­stru Petter Stor­da­lens liv blev vendt på ho­ve­d­et, da ko­nen Gun­hild Stor­da­len i 2014 blev di­ag­no­sti­ce­ret med en uhel­bre­de­lig og dø­de­lig afart af syg­dom­men sy­ste­misk sc­lero­der­mi (sja­el­den bin­de­va­evs­syg­dom), Hun fløj straks til Hol­land for at bli­ve be­hand­let, og hen­des el­lers så trav­le mand trap­pe­de straks ned på si­ne ar­bed­jsti­mer og var ved sin ko­nes si­de i den hår­de tid. Ef­ter at ha­ve gå­et igen­nem lan­ge og eks­pe­ri­men­te­re­de be­hand­lings­for­løb kun­ne par­ret i som­mer gla­e­de­ligt forta­el­le, at syg­dom­men nu var på et sta­die, hvor Gun­hild Stor­da­len kun­ne få en nor­mal hver­dag igen.

Som barn kun­ne Petter Stor­da­len sa­el­ge ba­er, men i sko­len var der man­ge bump på vej­en. Han var nødsa­get til at gå før­ste klas­se om, og i de fy­si­ske fag hal­te­de han og­så ef­ter. Va­erst var det med fod­bold, hvor han al­tid sad på re­ser­ve­ba­en­ken. Når han en­de­lig kom på ba­nen, blev han al­tid pla­ce­ret på ba­ck­po­si­tio­nen, så han spurg­te sin tra­e­ner, hvor­for han skul­le spil­le der? »Det er der, hvor du gør mindst ska­de,« sag­de tra­e­ne­ren.

Men mens han ik­ke hav­de det sto­re ta­lent i sko­len, så hav­de han det som for­ret­nings­mand. Da Petter Stor­da­len var 12 år, tog hans far til Mall­orca i en uge, og så fik søn­ni­ke nøg­len til bu­tik­ken. Med den fulg­te an­sva­ret for at ta­el­le kas­se op, fø­re kas­se­bog og cyk­le til ban­ken med om­sa­et­nin­gen. Det kla­re­de Petter. ’Jord­ba­er­fi­lo­so­fi­en’ Det var og­så i sel­skab med sin far, at 12-åri­ge Petter Stor­da­len fik den åben­ba­ring, som se­ne­re skul­le få be­tyd­ning for hans må­de at fø­re for­ret­ning på: En dag var de to ude at hen­te jord­ba­er til bu­tik­ken, da fa­ren for­tal­te Petter: »Du må sa­el­ge de ba­er, du har, for det er de ene­ste ba­er, du kan sa­el­ge«. Den sa­et­ning tog Petter Stor­da­len til sig, og han op­fandt ’jord­ba­er­fi­lo­so­fi­en’, der i sto­re tra­ek be­ty­der, at hvis man bru­ger for me­get tid på at ta­en­ke på, hvad al­le an­dre har og ik­ke er til­freds med sin egen si­tu­a­tion, så bli­ver man al­drig lyk­ke­lig. Den tan­ke­gang har han prak­ti­se­ret li­ge si­den, og i dag me­ner nord­man­den selv, at det er en af år­sa­ger­ne til hans sto­re suc­ces.

Petter Stor­da­len end­te med ik­ke at over­ta­ge fa­rens bu­tik, men drog i ste­det hjem­me­fra og fik en ud­dan­nel­se på han­dels­højsko­len. Am­bi­tio­ner­ne var skyhø­je. For hø­je til li­vet som jord­ba­er­sa­el­ger. Han køb­te og drev et par stor­cen­tre, før han skif­te­de bran­che og køb­te et ho­tel med drøm­men om at eje end­nu fle­re. Ét blev til man­ge, og i dag har Nor­dic Choi­ce Ho­tels over 190 ho­tel­ler og ca. 13.000 an­sat­te. Sto­re arm­be­va­e­gel­ser Fi­re af ho­tel­ler­ne lig­ger i Kø­ben­havn, og i 2020 kom­mer det fem­te. Det bli­ver et luksus­ho­tel i den gam­le po­st­byg­ning ved Ho­ved­ba­ne­går­den i Kø­ben­havn, og pro­jek­tet for­ven­tes at ko­ste ca. 1,3 mil­li­ar­der. Da Petter Stor­da­len for­tal­te ver­den om de nye ho­tel­pla­ner, var han truk­ket i en op­sigtsva­ek­ken­de dan­ne­brogs­bla­zer.

Og de sto­re ar­me­be­va­e­gel­ser og op­sigtsva­ek­ken­de stunt lig­ger til den ex­cen­tri­ske nord­mand. Han har bå­de rap­pel­let ned af et ho­tel og er sprun­get ud af en krystal­kug­le til en fir­ma­fest. Vel at ma­er­ke for­an den pres­se, som Petter Stor­da­len na­tur­lig­vis selv har in­vi­te­ret, for som han tid­li­ge­re har na­evnt: »Den bed­ste mar­keds­fø­ring du kan få, er når me­di­er­ne da­ek­ker dig«.

Nord­man­dens nye dan­ske pro­jekt for­ven­tes at stå fa­er­digt i 2020, hvor det sto­re luksus­ho­tel i den gam­le po­st­byg­ning i Kø­ben­havn åb­ner dø­re­ne til si­ne 380 va­e­rel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.