T ver­den med storm

BT - - KULTUR -

2011: Ban­det dan­nes og de før­ste hjem­mela­ve­de vi­deo­er ’Cri­mi­nal Mind’ og ’Drunk in the Mor­ning’ duk­ker op på in­ter­net­tet. Lukas Gra­ham sa­el­ger over 20.000 bil­let­ter til kom­men­de tur­né - før de­res før­ste sing­le er ud­sendt. 2013: Lukas Gra­ham del­ta­ger i sin før­ste Grøn Kon­cert-tur­né. Grup­pen skri­ver kon­trakt med det ame­ri­kan­ske pla­de­sel­skab War­ner. 2015: Ban­det ud­gi­ver sit an­det dan­ske al­bum, der in­de­hol­der san­gen ’7 Years’. Al­ting eks­plo­de­rer. 2017: Lukas Gra­ham dra­ger på end­nu en tur­né, der brin­ger dem ver­den rundt. Grup­pen går igang med de­res fjer­de stu­di­e­al­bum. 2012: Det før­ste al­bum ud­kom­mer. De før­ste 100.000 ek­sem­pla­rer ry­ger over di­sken på re­kord­tid. End­nu en tur­né brin­ger ban­det til Tys­kland, Eng­land, Hol­land, Nor­ge, Frank­rig og Spa­ni­en. På youtu­be.com (in­ter­net­tet) pas­se­rer Lukas Gra­ham fem mil­li­o­ner ’views’. For­san­ger Lukas’ far Eu­ge­ne Gra­ham dør plud­se­ligt. 2014: Lukas Gra­ham hit­ter med ’Hap­py Ho­me’ og ’Ma­ma Said’. På youtu­be har Lukas Gra­ham nu 25 mil­li­o­ner ’views’ 2016: Lukas Gra­ham ud­sen­der i april sit før­ste in­ter­na­tio­na­le al­bum - en blan­ding af grup­pens før­ste to ’dan­ske’ al­bum. Lukas Gra­ham med­vir­ker i ame­ri­kan­ske tv-show som ’Co­nan’, ’Seth Mey­ers’, ’El­len DeGe­ne­res’ og ’Jim­my Kim­mel’.

Eng­land er ’7 Years’ årets na­est­mest solg­te sing­le. Bå­de sing­le og al­bum top­per i du­sin­vis af lan­de, bl.a. Au­stra­li­en, USA og Frank­rig. ’7 Years’ er strea­met over 650 mil­li­o­ner gan­ge på ’spo­ti­fy’. Lukas For­chham­mer bli­ver far.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.