Nu kom­mer kri­gen

BT - - TV/RADIO -

SKILS­MIS­SE at få den ful­de fy­si­ske fora­el­dre­myn­dig­hed, fa­el­les juri­disk fora­el­dre­myn­dig­hed og om at gi­ve sin kom­men­de eks­mand samva­er­s­ret.

Den fy­si­ske fora­el­dre­myn­dig­hed af­gør, hvor bør­ne­ne skal bo, mens den juri­di­ske af­gør, hvem der har det sid­ste ord om blandt an­det bør­ne­nes ud­dan­nel­se og vel­fa­erd. ’Ufor­e­ne­li­ge for­skel­le’ Kam­pen om fora­el­dre­myn­dig­he­den har va­e­ret det helt cen­tra­le em­ne i skils­mis­sesa­gen, som de to par­ter iføl­ge Pe­op­le har sid­det fast i i for­hand­lin­ger­ne de se­ne­ste man­ge uger.

Det var An­ge­li­na Jo­lie, der i mid­ten af sep­tem­ber ind­send­te pa­pi­rer­ne om skils­mis­se.

’Ufor­e­ne­li­ge for­skel­le’ stod mar­ke­ret som år­sa­gen til brud­det mel­lem par­ret, der har va­e­ret sam­men i na­e­sten tolv år - to af dem som ae­g­te­folk.

At An­ge­li­na Jo­lie ud fra rets­do­ku­men­ter­ne har søgt om den ful­de fy­si­ske fora­el­dre­myn­dig­hed, men vil gi­ve Brad Pitt samva­er­s­ret, har tid­li­ge­re un­dret skils­mis­se­ad­vo­ka­ten Pe­ter Walzer, der for nog­le år til­ba­ge stod for sku­e­spil­le­ren Ka­tie Hol­mes’ skil­le­mis­se fra Tom Cru­i­se.

Den un­dre­de ham isa­er, for­di der i An­ge­li­na Jo­lies rets­do­ku­men­ter ik­ke stod et ord om an­mod­ning om hu­stru­bi­drag el­ler an­dre pen­ge. Det Det er ty­de­ligt, hun ik­ke vil ha­ve pen­ge. Hun vil ha­ve bør­ne­ne for­tal­te han til det ame­ri­kan­ske slad­der­me­die Pa­ge Six i sep­tem­ber.

»Jeg un­dre­de mig over, hvor­for hun har gjort det. Det er i sand­hed ma­er­ke­ligt, og det kom­mer til at se me­get us­a­ed­van­ligt ud for dom­me­ren, for­di hun ik­ke be­der om an­det,« sag­de han.

»In­gen ae­g­te­skabs­pagt er na­evnt i dis­se pa­pi­rer. Hun har ik­ke bedt om hu­stru­bi­drag el­ler pen­ge til ad­vo­ka­ter. Det er ty­de­ligt, hun ik­ke vil ha­ve pen­ge. Hun vil ha­ve bør­ne­ne,« vur­de­re­de Pe­ter Walzer.

Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie mød­tes i 2004 un­der ind­spil­nin­ger­ne til fil­men ’Mr. and Mrs. Smith’ og blev gift i 2014.

Sam­men har de seks børn - Mad­dox på 15 år, Pax på 12, Za­ha­ra på 11, Shi­loh på 10 og tvil­lin­ger­ne Knox og Vi­vien­ne på ot­te år. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de : 38 Nem: 46, Mel­lem: 82, Sva­er: 120

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.