69 dan­ske ken­dis­ser har få­et nok: Rå­ber op om ma­er­kesag

BT - - TV/RADIO -

Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le ken­dis­ser har of­te ma­er­kesa­ger, som de slår et slag for i den of­fent­li­ge de­bat. Det gør sig nu og­så ga­el­den­de for 69 dan­ske stjer­ner, der rå­ber op om en sag, som lig­ger de­res hjer­te na­er. Det ses i et nyt ind­la­eg i Po­li­ti­ken.

Her har kend­te dan­ske­re som Bry­an Ri­ce, Lin­se Kes­sler og Ni­ko­laj Kirk un­der­skre­vet en fa­el­lespro­test om at be­va­re na­tu­r­om­rå­det Ama­ger Fa­el­led, som lig­ger i den nord­ve­st­li­ge del af den kø­ben­havn­ske by­del Ama­ger.

»I Dan­mark hø­rer po­li­ti­ker­ne desva­er­re til blandt de fod­sla­e­ben­de i Eu­ro­pa, hvad an­går er­ken­del­sen af na­tur­forar­mel­sen, og der­for er det på ti­de, at fle­re af os an­dre si­ger fra og brem­ser op, står der blandt an­det i er­kla­e­rin­gen i Po­li­ti­ken.

Det er dog langt­fra før­ste gang, at fle­re af stjer­ner­ne har ud­talt sig om de kom­men­de for­an­drin­ger for Ama­ger Fa­el­led.

Tv-kok­ken Ni­ko­laj Kirk har tid­li­ge­re ud­gi­vet en vi­deo på sin In­s­ta­gram-profil, hvor han gi­ver sin me­ning til ken­de.

Med en ry­gen­de pi­be i mun­den be­va­e­ger den 41-åri­ge kok, som blandt an­det er kendt fra DRpro­gram­met ’Nak og aed’, rundt i na­tu­ren og forta­el­ler om dens be­tyd­ning for bå­de dy­rear­ter og men­ne­sker. De­le af Ama­ger Fa­el­led skal på sigt om­dan­nes til blandt an­det bo­li­ger, der for­ven­tes fa­er­di­ge i 2019 el­ler 2020. Det nye bo­lig­kvar­ter skal byg­ges på et om­rå­de af fa­el­le­den, som ik­ke er fre­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.