Tho­mas

HARTMANN

BT - - BT SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord; Hvad har du gri­net al­ler­mest og la­engst ad? Hvis du var ho­ved­per­son i en film/tv-se­rie, hvem var du så? Du tur­ne­rer sam­men med Tor­ben Chris med ’Mens Room 3’. Forta­el hvad det bed­ste er ved at va­e­re mand? Du kø­rer ra­cer­løb i din Ma­z­da RX7 – hvad er det fa­sci­ne­ren­de ved det? Dit mot­to: 46, ak­tu­el med showet Mens Room 3

Sar­ka­stisk, ar­bejd­s­om, gam­mel­dags, hen­syns­fuld og ho­ved­rysten­de. De to ame­ri­kan­ske ko­mi­ke­re Bill Burr og Lou­is CK har le­ve­ret man­ge grin, men tv­se­ri­en ’Se­in­feld’ har og­så teg­net sig for en stor del af min hu­mo­ri­sti­ske op­dra­gel­se. Der er SÅ man­ge lig­he­der imel­lem mig og Jer­ry Se­in­feld. Vi er beg­ge ko­mi­ke­re, vi er beg­ge bil- og isa­er Pors­che-en­tu­si­a­ster, vi er beg­ge let­te­re ba­cil­lo­fo­bi­ske og per­fek­tio­ni­sti­ske på sa­e­re om­rå­der. Vi har så­gar det sam­me ur. Hvis jeg så ba­re var li­ge så sjov, vil­le vi mu­lig­vis og­så ha­ve sam­me øko­no­mi ;-) Det bed­ste ved at va­e­re mand er vel den fy­si­ske styr­ke og stør­rel­se – jeg kan nå og løf­te man­ge ting, som min ka­e­re­ste ik­ke kan. Der­u­d­over tror jeg, at for­de­le og ulem­per op­ve­jer hin­an­den … i hvert fald i Dan­mark. På in­ter­na­tio­nalt plan har li­ge­stil­lings­kam­pen sta­dig lang vej for­an sig. Det fa­sci­ne­ren­de ved ra­cer­løb er kort sagt ba­lan­cen: Det at be­va­e­ge sig på gra­en­sen, uden at over­skri­de den. At kon­trol­le­re et styk­ke me­ka­nik og få det til at ar­bej­de for dig sna­re­re end imod dig. En kraft­fuld bil er jo som en dum, men far­lig sol­dat: den gør, hvad du be­der den om, selv hvis det er ren idi­o­ti. Du må gø­re, hvad du har lyst til, så la­en­ge det ik­ke, med ri­me­lig­hed, kan ha­ev­des, at du der­ved ge­ne­rer an­dre. Den ind­skud­te sa­et­ning ’med ri­me­lig­hed’ er for at sor­te­re de men­ne­sker fra, som fø­ler sig ge­ne­ret, na­er­mest uan­set hvad an­dre gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.