T

BT - - BT SONDAG -

il dag­lig ar­bej­der Ken­ny Chap­pell med at fyl­de hyl­der i et su­per­mar­ked i en for­stad til Bir­m­ing­ham, Alabama. Men når han har fri, skru­er han ti­den 150 år til­ba­ge og dyr­ker sin alt­op­slu­gen­de hob­by, bor­ger­kri­gen i USA. hvor 11 syd­sta­ter for­søg­te at løs­ri­ve sig fra USA. Det me­ste af Ken­nys fri­tid til­brin­ger han i hjem­met, der bedst kan be­skri­ves som en blan­ding af en gen­brugs­plads ef­ter luk­ke­tid og en gam­mel­dags marskan­di­ser­for­ret­ning, hvor ren­gø­rings­hja­el­pen har strej­ket, si­den, in­gen kan hu­ske hvor­når.

I va­e­rel­set i fa­mi­len Chap­pells mo­bile­ho­me gem­mer Ken­ny et ori­gi­nalt Spring­fi­eld-ge­va­er, der blev brugt un­der kri­gen mod Nord­s­ta­ter­ne. Og­så hans uni­form er ori­gi­nal. Tre - fi­re gan­ge om året del­ta­ger Ken­ny i genop­fø­rel­ser af de vig­tig­ste slag i bor­ger­kri­gen.

Ud­over Ken­ny, 36, be­står fa­mi­li­en i det slid­te mo­bil­ho­me af Tho­mas på 25, mor San­dra, 54, og hen­des ka­e­re­ste Earl, 62.

En stor del af de­res fa­el­les liv le­ves i et par la­e­ne­sto­le uden for den sta­tio­na­e­re cam­ping-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.