Gla­e­de­lig fa­mi­lie-jul!

BT - - BT SONDAG -

Okay, der er lidt tid end­nu. Men hel­le­re va­e­re lidt for­be­redt på ju­len end hal­se rundt i sid­ste øje­blik og ta­ge stil­ling til tu­sind ting. Vi ved nem­lig, at ju­len kan va­e­re en li­ge så blan­det for­nø­jel­se, som den må­de, vi py­n­ter vo­res ju­le­tra­e­er på. For os sam­men­sat­te fa­mi­li­er er ju­len nem­lig og­så en tid med sorg og af­savn og (po­ten­ti­elt) en hel­ve­des mas­se kon­flik­ter. ’Hvem har bør­ne­ne den­ne jul’, ’før­ste jul uden mor’, ’hvis de er hos dig i ju­len, så vil jeg…’. Der kan va­e­re rig­tig man­ge hen­syn og fø­lel­ser, der kom­mer i spil i den­ne tid. JU­LEN ER BØR­NE­NES tid. Det er hjer­ter­nes tid. Og ti­den til ek­stra om­sorg og hyg­ge med fa­mi­li­en. Det har jeg i hvert fald få­et ind med mo­der­ma­el­ken. Og det hol­der jeg selv fast i som fora­el­der. Og sa­er­ligt gør jeg alt, hvad jeg kan, for at hol­de fast i det som skils­mis­se­fora­el­der, for der kra­e­ver det nog­le gan­ge lidt me­re be­vidst fo­kus på net­op dis­se va­er­di­er. SÅ HER KOM­MER lidt fif til en me­re gla­e­de­lig sam­men­sat-fa­mi­lie-jul: 1. Af­tal al­le­re­de tid­ligt, hvem bør­ne­ne skal va­e­re hos i ju­len. Og forta­el Og sa­er­ligt gør jeg alt hvad jeg kan, for at hol­de fast i det som skils­mis­se­fora­el­der, for der kra­e­ver det nog­le gan­ge lidt me­re be­vidst fo­kus på net­op dis­se va­er­di­er dem, hvor­dan ju­len kom­mer til at va­e­re i år. Det gi­ver ro i sja­e­len og al­le har tid til at plan­la­eg­ge or­dent­ligt. 2. Plan­la­eg hvad du ger­ne vil la­ve af ju­le­hyg­ge med børn i de­cem­ber må­ned. For når uger­ne er delt op, går den­ne må­ned ba­re sinds­sygt hur­tigt. Så hvis det er en tur i te­a­tret el­ler et be­stemt ju­le­mar­ked, så skriv det i ka­len­de­ren nu. 3. Hvis I ik­ke hol­der jul sam­men, kan man af­ta­le en ef­ter­mid­dag, hvor mor, far og børn li­ge si­ger ’god jul’ og drik­ker en kop ka­kao. (det kra­e­ver selv­føl­ge­lig at man er på ta­le­fod). Men det kan va­e­re en be­tyd­nings­fuld hyg­ge­lig stund for bør­ne­ne, hvis ju­le­af­ten kø­rer på skift. 4. Hold fast i nog­le af tra­di­tio­ner­ne. Ju­le­af­ten og ’det man ple­jer at gø­re’ i de­cem­ber må­ned, aen­drer sig i sam­men­sat­te fa­mi­li­er, når der kom­mer nye men­ne­sker til. Så for bør­ne­ne er det vig­tigt, at hol­de fast i nog­le af tra­di­tio­ner­ne. Det kan va­e­re, at den år­li­ge ’ba­ge­dag’ sta­dig gø­res med mor og mor­mor, li­ge­som sang og dans om tra­e­et al­tid sker hos far. Det ska­ber tryg­hed og min­der om ju­len. 5. Af­tal i novem­ber må­ned, om der skal va­e­re ju­le­ka­len­der, ad­vents­ga­ver el­ler in­gen over­ho­ve­det. Der kan hur­tigt gå ’ga­veregn’ i den, hvis beg­ge par­ter (plus bedste­fora­el­dre) be­slut­ter sig for ju­le­ka­len­der, uden at ha­ve snak­ket sam­men. El­ler må­ske der ba­re er én ju­le­ka­len­der, som så føl­ger med bar­net i ju­le­må­ne­den. 6. Af­tal hvem der gi­ver hvad i ga­ver. Så bå­de fora­el­dre, pap-og bedste­fora­el­dre ved, hvad bør­ne­ne får. Det kra­e­ver må­ske, at ga­ver­ne bli­ver be­stemt lidt tid­li­ge­re end nor­malt. Men på den må­de af­stem­mer man li­ge øn­ske­li­sten og und­går, at man kom­mer til at gi­ve det sam­me. 7. Lad bør­ne­ne åb­ne al­le ga­ver ju­le­af­ten. Og­så selv­om du ik­ke er der til at se dem åb­ne di­ne ga­ver! Hvis det er min­dre børn, kan det va­e­re godt, at åb­ne et par ga­ver i lø­bet af da­gen, så spa­en­din­gen ik­ke bli­ver uli­de­lig. (plus at de ik­ke kan over­skue 10 ga­ver på en ti­me). Det er lidt tamt at sid­de med to små ju­le­ga­ver ’den sto­re af­ten’, for­di de har va­e­ret spredt ud på fle­re af­te­ner. Og bør­ne­ne bli­ver li­ge gla­de for ga­ven – om ’gi­ve­ren’ er der el­ler ej. 8. Hold kun én ju­le­af­ten. For hvis der har va­e­ret to el­ler tre ju­le­af­te­ner, bli­ver ’den rig­ti­ge’ ju­le­af­ten hur­tigt en tynd kop te. Bør­ne­ne er ma­et­te­de af jul, hvis al spa­en­din­gen, magi­en og den dej­li­ge ju­lemad er spredt ud­over fle­re af­te­ner. Der er en grund til, at det hed­der ’ju­le­af­ten’, der er nem­lig kun én af slagsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.