Tui i krig med Spies

BT - - BT REJSER -

Det tid­li­ge­re Star Tour – nu Tui – vil ud­for­dre Spies som Dan­marks stør­ste rej­se­bu­reau

REJ­SE­BU­REAU Der bli­ver hård kamp om kun­der­ne i de kom­men­de år på det dan­ske rej­se­mar­ked. Dan­marks na­est­stør­ste rej­se­bu­reau på pri­vat­kun­de­mar­ke­det, TUI, skif­te­de i tirs­dags navn fra Star Tour, og det mar­ke­rer sel­ska­bet med at sa­et­te gang i en am­bi­tiøs fe­mår­s­plan. Må­let med pla­nen er at gø­re bu­reau­et til Dan­marks stør­ste. I øje­blik­ket er TUI num­mer to ef­ter Spies – bå­de må­lt på om­sa­et­ning og an­tal ga­e­ster. Må­den at vok­se på vil for TUI pri­ma­ert va­e­re at øge an­tal­let af rej­se­til­bud til kun­der­ne. Iføl­ge Gorm Pe­der­sen, der er lan­de­chef for TUI i Dan­mark, vil man blandt an­det sat­se me­re på kryd­stog­ter, stor­by­rej­ser og ak­tiv fe­rie. Han pe­ger isa­er på kryd­stog­ter, hvor mar­ke­det i Dan­mark an­gi­ve­ligt i øje­blik­ket lig­ger et pa­ent styk­ke ef­ter det til­sva­ren­de i man­ge an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Bu­reau­et vil fort­sat ha­ve fo­kus på char­ter­rej­ser, og her for­ven­ter man at vin­de nye kun­der ved at til­by­de nye og bed­re ho­tel­ler, som man sik­rer sig plad­ser på via mo­der­sel­ska­bet TUI, der er ver­dens stør­ste rej­sear­ran­gør. Eks­pert: Ik­ke ure­a­li­stisk Men kan det la­de sig gø­re for TUI at slå Spies Rej­ser af pin­den som Dan­marks stør­ste rej­se­bu­reau på pri­vat­kun­de­mar­ke­det?

»Må­ske«, ly­der sva­ret fra Ole Eg­holm, der er ejer af Dansk Bran­che­a­na­ly­se. Fir­ma­et le­ve­rer ana­ly­ser af en ra­ek­ke er­hvervs­bran­cher – her­i­blandt rej­se­bran­chen. Han ud­dy­ber:

»TUI’s mo­der­sel­skab er så stort og så sta­er­kt, at af­de­lin­gen i Dan­mark Mu­lig­vis vil en­kel­te rej­ser og ho­tel­ler fal­de lidt i pris qua vo­res øge­de stor­drifts­for­de­le, men vi går ik­ke ud og star­ter en priskrig

Gorm Pe­der­sen Lan­de­chef, TUI

sag­tens kan dra­ge nyt­te af yder­li­ge­re sam­ar­bej­de med dem. Den øge­de sats­ning på kryd­stog­ter ly­der og­så for­nuf­tig,« si­ger Ole Eg­holm.

Han ad­va­rer sam­ti­dig TUI mod at stir­re sig blin­de på stør­rel­se.

»Star Tour har før va­e­ret Dan­marks stør­ste pri­va­trej­se­bu­reau, men da var de­res over­skud ik­ke sa­er­ligt højt. Si­den er sel­ska­bet skrum­pet i stør­rel­se, mens ind­tje­nin­gen er gå­et vold­somt i vej­ret. Så den­ne gang ga­el­der det for bu­reau­et om at vok­se, uden at det går ud over lønsom­he­den.«

Sam­ti­dig pe­ger Ole Eg­holm på, at Spies na­ep­pe vil se pas­sivt på, mens TUI for­sø­ger at over­ha­le dem. In­gen priskrig Vil den øge­de kamp om før­ste­plad­sen så for­år­sa­ge la­ve­re pri­ser til gavn for de dan­ske fe­ri­e­rej­sen­de? Ik­ke syn­der­ligt, me­ner Gorm Pe­der­sen fra TUI.

»Mu­lig­vis vil en­kel­te rej­ser og ho­tel­ler fal­de lidt i pris qua vo­res øge­de stor­drifts­for­de­le, men vi går ik­ke ud og star­ter en priskrig. Vi sat­ser på at vin­de fle­re kun­der gen­nem stør­re ud­bud og bed­re kva­li­tet, så vo­res kun­der sam­let set får mar­ke­dets bed­ste pri­ser,« si­ger lan­de­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.