262 me­ter luksus

BT - - BT REJSER -

KRYDSTOGT fe­ri­e­cen­tre. Jeg fo­re­tra­ek­ker at til­brin­ge mi­ne fe­ri­er i en skyg­ge­fuld la­e­ne­stol med ud­sigt til mi­ne børn, der le­ger ube­kym­ret i strand­kan­ten. Så kan jeg la­e­se en bog, og de kan ba­de for os al­le­sam­men, ind­til jeg vover mig ud i so­len sidst på ef­ter­mid­da­gen og ny­der de sid­ste ti­mer, før vi af­gør, hvad vi skal gril­le til af­tens­mad. Jeg be­hø­ver ik­ke van­d­rut­sje­ba­ner, buf­fetre­stau­ran­ter og bu­tiks­ar­ka­der. Jeg vil ba­re slap­pe af og pas­se mig selv. Og det er for mit ved­kom­men­de de­ci­de­ret ufor­e­ne­ligt med bal­lon­k­lov­ne og ca­lyp­somu­sik. Alt i alt ik­ke no­get for mig. I hvert fald ik­ke før in­vi­ta­tio­nen til at va­e­re blandt de før­ste ga­e­ster på ver­dens nye stør­ste kryd­stogtskib, ’Har­mony of The Seas’ ram­te min ind­boks. Hur­lum­hej på ho­vedstrø­get Og så­le­des gik det den slag­ne vej, til vi en søn­dag for­mid­dag sid­der i en taxa mod cru­i­se-ter­mi­na­len i Bar­ce­lo­nas havn. Bør­ne­ne er spa­endt helt op, og jeg må in­drøm­me, at det har smit­tet lidt, for da ski­bet kom­mer til sy­ne i bi­lens si­der­u­de, ta­ger jeg mig selv i at si­t­re af for­vent­nings­gla­e­de. Ik­ke den gla­e­de, man ma­er­ker, når man vit­ter­ligt ser frem til no­get, men den gla­e­de, som al­le fora­el­dre op­le­ver, når de ser de­res børn va­e­re så­dan rig­tigt.

Vel møn­stret ind­le­der vi op­hol­det med frokost i ski­bets bur­ger­re­stau­rant, ’Jo­hn­ny Ro­ck­ets’. Der­på ta­ger vi på op­da­gel­se og ser he­le ski­bet. Ud over bur­gerjo­in­ten er der 19 an­dre re­stau­ran­ter om bord. De fle­ste af dem er pla­ce­ret på ski­bets tre ho­vedstrøg.

Det mest hek­ti­ske af dem hed­der Roy­al Pro­me­na­de og med si­ne ba­rer, bu­tik­ker og myl­der af men­ne­sker er det i den en­de af hur­lum­hej-ska­la­en, hvor jeg får hvi­de kno­er og tra­ek­ker ivrigt i mi­ne dren­ge for at kom­me vi­de­re. Al­ler­helst in­den he­le me­na­ge­ri­et over­dø­ves af det asi­a­ti­ske fu­sions­ja­zzor­ke­ster, der tro­ner fra en sce­ne højt over de man­ge ga­e­ster. For­dom­me­n­es hol­de­plads Nu, vi er ved mi­ne fo­re­stil­lin­ger. I mit ho­ved er den klas­si­ske kryd­stogtspas­sa­ger om­kring 80 år og skin­død. Jeg ser for mig, hvor­dan ski­bet som en slags sej­len­de ple­je­hjem frag­ter ame­ri­kan­ske di­a­mant­bryl­lupspar rundt, mens de­res ADHD-ram­te ol­debørn hi­ver hin­an­den i rot­te­ha­ler­ne og pla­ger om at få is li­ge ved si­den af min lig­ge­stol. Men på kryd­stog­ter i Mid­del­ha­vet skul­le gen­nem­snitsal­de­ren ef­ter si­gen­de lig­ge på 38 år – hvil­ket som en ek­stra hån mod mi­ne for­dom­me be­ty­der, at jeg selv tra­ek­ker gen­nem­snitsal­de­ren op. Ak­ti­vi­te­ter for en­hver Man ta­ger ik­ke på krydstogt for at gem­me sig in­den­dørs, og der­for er sol­da­ek­ke­ne det egent­li­ge epi­cen­ter på et skib som ’Har­mony of the Seas’. Her fin­des der af­de­lin­ger for et­hvert tem­pe­ra­ment. Er du mo­tions­gal, kan du blandt an­det spil­le fod­bold og ba­sket el­ler lø­be en tur på ski­bets lø­be­ba­ne. Er du til fa­mi­lie­hyg­ge, kan du f.eks. spil­le mi­ni­golf, og er du en vand­hund, er der i alt 23 po­ols, van­d­rut­sje­ba­ner og ja­cuzzi­er om bord.

På stren­ge or­drer fra un­ger­ne star­ter vi dog li­ge med at af­prø­ve de tre stør­ste van­d­rut­sje­ba­ner. Kryd­stogts­skep­ti­ker el­ler ej, så er jeg ik­ke me­re vok­sen, end at jeg ry­ger til­ba­ge i 10-år­sal­de­ren, når jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.