Pin­ligt, Let­land!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FALLITERKLAERING 2 2 0 0 hvor blandt an­dre Kas­per Søn­der­gaard ik­ke kan for­stå let­ter­nes pri­o­ri­te­ring, som be­ty­der, at ek­sem­pel­vis den alt­over­skyg­gen­de stjer­ne Dai­nis Kri­sto­pans ik­ke er med.

»Det er pis­se pin­ligt. Hvad så når dan­ske hold mø­der de sto­re klub­ber i Cham­pions Le­ague? Skul­le vi så spa­re vo­res spil­le­re der, for­di der kom­mer en liga­kamp nog­le da­ge ef­ter, hvor man har stør­re chan­ce for at vin­de? Jeg sy­nes, det er ae­r­ger­ligt for sporten,« si­ger den ru­ti­ne­re­de Skjern-spil­ler og fort­sa­et­ter:

»Jeg sy­nes jo of­te, man bli­ver te­stet mod de go­de hold, hvor man se, hvor god man egent­lig er. Så hvor­for har de ik­ke ta­enkt sig at sti­le op og gi­ve alt, hvad de har på hjem­me­ba­ne? Det un­drer mig helt vildt. Det er sgu og­så ma­er­ke­ligt, at man ik­ke sy­nes, det er sjovt at mø­de OL-guld­vin­der­ne. Det vil­le jeg jo per­son­ligt sy­nes, var sjovt,« ly­der det fra Kas­per Søn­der­gaard, som bak­kes op af Hans Lind­berg: Ser ma­er­ke­ligt ud »Det kom­mer jo til at se fuld­sta­en­dig ma­er­ke­ligt ud med den her kamp, når de (Let­land, red.) gør, som de gør. De fle­ste af vo­res spil­le­re spil­ler jo man­ge fle­re kam­pe for de­res klub­ber med for ek­sem­pel Cham­pions Le­ague og er hårdt pres­se­de. Men det er en sva­er ba­lan­ce­gang for os. Hvis vi li­ge plud­se­lig spa­rer en mas­se spil­le­re og kva­jer os, bli­ver der ra­ma­skrig over, at vi har un­der­vur­de­ret dem,« si­ger Lind­berg, der til dag­lig spil­ler i ty­ske Fü­ch­se Ber­lin.

Sam­me tan­ker har land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, og det er der­for, han – bort­set fra en små­ska­det Mik­kel Han­sen – stil­ler til start med stjer­ner­ne i Let­land, selv­om man­ge af de dan­ske spil­le­re godt kun­ne bru­ge et lil­le puste­rum.

»Det er mit an­svar at kva­li­fi­ce­re hol­det til EM, og det hand­ler og­så om at vin­de al­le kam­pe for at op­nå den bed­ste se­ed­ning til slut­run­den,« fast­slår Gud­munds­son. Nyta­enk­ning nød­ven­dig Me­nin­gen med EM-kval­sy­ste­met – hvor lan­de­ne er ind­delt i pul­jer a fi­re hold med EM-bil­let­ter til num­mer et og to – var op­rin­de­ligt, at de små hånd­bold­na­tio­ner skul­le ha­ve lov at må­le sig med de bed­ste. Men Gud­mun­dur Gud­munds­son me­ner, DAN­MARKS PRO­GRAM

SÅ­DAN SER

her­rer­nes pro­gram ud i de kom­men­de må­ne­der.

I DAG, 17.10:

Let­land – Dan­mark (EM-kval.)

28.-30. DE­CEM­BER:

Tra­e­nings­sam­ling i Sil­ke­borg

2.-10. JANUAR:

Tra­e­nings­sam­ling i Sil­ke­borg samt BYGMA Cup

11.-29. JANUAR:

VM i Frank­rig

13. JANUAR, 20.45:

Dan­mark – Ar­gen­ti­na

14. JANUAR, 20.45:

Egyp­ten – Dan­mark

16. JANUAR, 20.45:

Dan­mark – Sve­ri­ge

18. JANUAR, 17.45:

Dan­mark – Ba­hrain

20. JANUAR, 20.45:

Qa­tar – Dan­mark

21.-29. JANUAR:

VMs slut­spil at let­ter­nes indstil­ling er et ek­sem­pel på, at kval­sy­ste­met er ved at ha­ve spil­let fal­lit, og at der er tid til nyta­enk­ning.

»He­le hånd­bold­ver­de­nen må sam­les og snak­ke om det her. IHF, EHF og de sto­re klub­ber. Der skal bå­de gø­res no­get ved det­te pro­blem og helt ge­ne­relt an­tal­let af kam­pe, så spil­ler­ne ik­ke bli­ver alt for hårdt be­la­stet. Vi lø­ser det ik­ke ved at gi­ve dem fri fra gang til gang på lands­hol­det. De bli­ver ik­ke slidt på lands­hol­de­ne. Her er de 50 da­ge på et år. Re­sten af ti­den er de hos klub­ber­ne. Man skal ha­ve respekt for lands­hol­de­ne, for uden dem får hånd­bold ik­ke den sam­me go­de eks­po­ne­ring, så man skal fin­de en løs­ning, al­le par­ter er til­fred­se med,« si­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.