Brandt og Faxe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvor­for er du og­så Ar­se­nal-fan? »Det er jeg, for­di jeg selv har spil­let der.« Vi er jo eni­ge om, at Ar­se­nal er bed­re end Tot­ten­ham. Vil du ik­ke for­kla­re hvor­for? »Det er to rig­tigt go­de fod­bold­hold. Ar­se­nal har la­en­ge va­e­ret blandt de bed­ste hold i Pre­mi­er Le­ague, men Tot­ten­ham er og­så ble­vet et godt hold, som kan va­e­re med i top tre. Men jeg sy­nes, at til­gan­gen til, hvor­dan man skal spil­le fod­bold, er bed­re i Ar­se­nal. Og jeg sy­nes, at fan­se­ne er fan­ta­sti­ske. Det er Tot­ten­hams sik­kert og­så. Men jeg sy­nes, at Ar­se­nals er bed­re.« Wen­ger er jo og­så klas­ser over alt, hvad Tot­ten­ham har haft? »Det er fan­ta­stisk at se, hvor­dan den­ne her ar­bej­der­klub har ud­vik­let sig. Arsè­ne Wen­ger kom til klub­ben og la­ve­de om på man­ge ting. Det he­le blev lidt me­re pro­fes­sio­nelt, bå­de med tra­e­nings­ma­eng­den, med ma­den og med drik­kel­sen.« Vi Ar­se­nal-fans kan jo ik­ke li­de Tot­ten­hams fans. Var det og­så så­dan, at spil­ler­ne ik­ke kun­ne li­de Tot­ten­hams spil­le­re? »Den­gang jeg spil­le­de i klub­ben var der man­ge eng­la­en­de­re på hol­det, og så kun­ne man vir­ke­lig ma­er­ke, hvor me­get de her kam­pe be­tød. Fan­se­ne kun­ne ik­ke li­de hin­an­den, og det er jo hel­ler ik­ke så ma­er­ke­ligt. De bor jo li­ge op og ned ad hin­an­den. Men den­gang kun­ne spil­ler­ne ab­so­lut hel­ler ik­ke li­de hin­an­den. Der var al­tid en helt sa­er­lig stem­ning for­ud for de her kam­pe. Og der blev ta­ck­let igen­nem, det var ik­ke unor­malt, at spil­ler­ne hav­de blod på trøj­en og i an­sig­tet, når kam­pen var for­bi. Det er lidt an­der­le­des i dag, hvor reg­ler­ne og­så er ble­vet aen­dret. Man kan ik­ke la­ve to­fod­sta­ck­lin­ger, som man kun­ne den­gang. Der er gra­en­ser for, hvad man kan gø­re uden at bli­ve ud­vist. Og så er der kom­met så man­ge uden­land­ske spil­le­re, som ik­ke har det sam­me for­hold til Tot­ten­ham. Men der er sta­dig nog­le eng­la­en­de­re til­ba­ge, og for­hå­bent­lig kan de for­kla­re de­res hold­kam­me­ra­ter, hvor me­get de her kam­pe be­ty­der, så stem­nin­gen er der igen.« Hvad er din fa­vo­rit­sejr over Tot­ten­ham? »Det var, da Ar­se­nal vandt FA Cup-se­mi­fi­na­len i 1993 ef­ter at ha­ve tabt til Tot­ten­ham i se­mi­fi­na­len to år tid­li­ge­re, hvor Paul Ga­scoig­ne spil­le­de for dem. Det var på Wem­bley, og vi jub­le­de og fejre­de det, som om vi na­er­mest al­le­re­de hav­de vun­det po­ka­len. Der kun­ne man vir­ke­lig ma­er­ke, hvor vig­tig den­ne her sejr var (ef­ter­føl­gen­de vandt Ar­se­nal bå­de FA Cup-fi­na­len og Liga Cup-fi­na­len i det hi­sto­ri­ske Cup-doub­le, red.).« Hvad for­ven­ter du dig af da­gens op­gør? »Jeg tror, det bli­ver en un­der­hol­den­de fod­bold­kamp, hvor beg­ge mand­ska­ber for­hå­bent­lig ger­ne vil frem ad ba­nen, så vi får en kamp med man­ge mål. Jeg tror, Ar­se­nal en­der med at vin­de kam­pen 2-1.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.