Re­mar og Pind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Er du vil­lig til at ma­le din mi­ni­ster­bil hvid, når vi slår Ar­se­nal? »Tro det el­ler ej, men der har chauf­før­en fak­tisk et ret stort ord at skul­le ha­ve sagt. Og jeg dø­jer al­le­re­de med, at han støt­ter Brønd­by. Hvis jeg be­gyn­der med at far­ve bi­len hvid, så går det sim­pelt­hen ik­ke.« Kun­ne du fin­de på at ma­le den rød? »Al­drig no­gen­sin­de! En af de man­ge go­de grun­de til at støt­te Tot­ten­ham er, at de al­tid har de flot­te­ste drag­ter i klas­sisk hvidt, der som ud­gangs­punkt dan­ner grund­far­ven. Det er ele­gan­ce og stil.« Som ju­stits­mi­ni­ster må du va­e­re op­ta­get af det, der ske­te i 1919. Da Ar­se­nal hed Wool­vich og ryk­ke­de til det nord­li­ge Lon­don og be­stak sig til vo­res plads i den nye 1. di­vi­sion. Rent ju­stits­mord? »Det, der al­tid har ken­de­teg­net Ar­se­nal, er fup og svin­del. De får de se­ne­ste sa­ger om EU-svin­del til at lig­ne det re­ne vand ved si­den af. Vi ken­der dem, og det er al­tid det sam­me. De gør det ik­ke en­gang med ele­gan­ce.« De har jo fort­sat den dår­li­ge stil. Først kapre­de de Den­nis Berg­kamp på ho­tel og be­stak ham til at va­el­ge dem. Se­ne­re fik Arsè­ne Wen­ger en fransk kok til at for­gif­te vo­res trup i den af­gø­ren­de kamp mod West Ham i 2006. Vi tab­te, og de slut­te­de over os? »Alt det der med for­gift­ning er en vel­kendt sag. Jeg har ik­ke no­get godt at si­ge om det. Der lig­ger jo en kon­se­kvent sam­men­sva­er­gel­se, hvor man bru­ger al­le mid­ler. Det, som de så ny­de­ligt kal­der Saint Tot­te­rings­ham Day, hand­ler om, at man har bed­ra­get for at nå der­til. På et el­ler an­det tids­punkt skal det nok lyk­kes os at få gjort no­get ved det.« Ar­se­nal har det med am­bi­tion kun at slut­te over Tot­ten­ham. De er li­geg­la­de med tit­ler. Er det ud­tryk for en ta­ber­kul­tur? »Ja, det kan man godt si­ge. Det er et me­get enø­jet fo­kus, men for os hand­ler det me­re om ha­e­der, ae­re og spil­let. Kan du sa­et­te ord på, hvor­for Tot­ten­ham al­tid spil­ler så flot og an­grebs­ivrig fod­bold? »Det er, for­di det er ver­dens bed­ste fod­bold­klub. Vi har al­tid haft det her med ’at vove er at gø­re’. Og så har de op­fo­stret nog­le af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Mit enor­me idol var Glenn Hod­dle.« Jeg ta­en­ker på ham fransk­man­den ov­re på den an­den si­de af bro­en. Du må som mi­ni­ster un­dre dig over, at man kan si­ge og op­fø­re sig, som man vil, og sta­dig ha­ve 100 pro­cents job­ga­ran­ti? »Det vir­ker og­så som om, at de er stiv­net i det sam­me. Der skal li­ge­som va­e­re no­get for­an­dring, før der kan va­e­re frem­gang. Men så­dan kan man se så for­skel­ligt på tin­ge­ne. De min­der mig fak­tisk om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Der er in­gen va­ekst og ba­re det sam­me.« Hvor me­get vin­der vi med i dag? »Der har va­e­ret en uri­me­lig an­ta­gel­se om, at vi ik­ke kan sco­re mål for ti­den, så jeg for­ven­ter et gen­nem­brud. Vi vin­der med et par mål, vil jeg ga­et­te på. Erik­sen sa­et­ter to langskud ind.« STIF­TET: 1882 KAELENAVN: Spurs, The Lilywhi­tes STADION: Whi­te Hart La­ne (36.284) MA­NA­GER: Mauri­cio Po­chet­ti­no DAN­SKE SPIL­LE­RE P.T.: Chri­sti­an Erik­sen MESTER: 2 gan­ge – se­ne­st i 1960-61 FA CUP: 8 gan­ge – se­ne­st i 1990-91 LIGA CUP: 4 gan­ge – se­ne­st i 2007-08 EU­RO­PA-SEJ­RE: 3 gan­ge – se­ne­st 1983-84 (UEFA Cup) SID­STE SA­E­SON: Nr. 3 i Pre­mi­er Le­ague STA­TI­STIK MOD AR­SE­NAL: 183 kam­pe – 55 sej­re, 50 uaf­gjor­te, 78 ne­der­lag SE­NE­STE KAMP MOD AR­SE­NAL: 5. marts 2016 hjem­me: 2-2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.