Tra­e­ne­ren: Kom ba­re med Mo­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORSVAR Fak­tisk er Lo­len­ga Mo­ck den mod­stan­der, som tra­e­ner Jo­ey Ga­ma­che helst vil se Pa­tri­ck Ni­el­sen bok­se mod i den na­e­ste kamp. Det si­ger Jo­ey Ga­ma­che til BT.

»Hvis jeg skul­le va­el­ge, skul­le Pa­tri­ck ha­ve en mod­stan­der som Lo­len­ga Mo­ck. Men det er nok me­re op til dem, der sty­rer for­ret­nin­gen (Sau­er­land, red.), om det sker. Jeg me­ner, at en Lo­len­ga Mo­ck vil­le va­e­re en god mod­stan­der i en co­me­ba­ck­kamp for Pa­tri­ck, ef­ter han har va­e­ret ude så lang tid med en ska­de. Igen, det er op til pro­mo­to­ren at va­el­ge kam­pe,« si­ger ame­ri­ka­ne­ren og til­fø­jer:

»Sand­syn­lig­he­den for, at det sker, er ik­ke stor. Men den slags mod­stan­der til Pa­tri­ck vil­le va­e­re fin.« Af­vi­ser på­stand Jo­ey Ga­ma­che af­vi­ser Mo­gens Pal­les på­stand om, at det er Pa­tri­ck Ni­el­sens øje­blik­ke­li­ge va­egt, der er skyld i, at de to dan­ske su­per­mel­lemva­eg­te­re ik­ke mø­des. Men Jo­ey Ga­ma­che, der er dob­belt­ver­dens­me­ster i så­vel flue- som letva­egt hos WBA, er­ken­der dog, at Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke er ne­de i kamp­va­eg­ten på 76,2 ki­lo.

»Det er for­kert, hvad Mo­gens Pal­le si­ger. Vi har ik­ke en­gang tra­e­net op til en kamp end­nu på grund af Pa­tri­cks hånd­ska­de. Det med at va­e­re over­va­eg­tig sker, når du er inak­tiv i en pe­ri­o­de. Nu får vi en kamp til ham i januar, og så star­ter vi op igen. Det er ik­ke rig­tigt, at vi har va­e­ret nødt til at af­ly­se kam­pe. Pa­tri­ck er til­ba­ge i tra­e­nings­sa­len, og så vil va­eg­ten kom­me ned, og alt vil va­e­re fint igen,« si­ger Jo­ey Ga­ma­che.

»Hvis der var et pro­blem med va­eg­ten, hav­de jeg sagt til. Den ene­ste år­sag til, at han ik­ke har bok­set en kamp, er he­lin­gen af hans hånd,« fort­sa­et­ter tra­e­ne­ren.

Iføl­ge tra­e­ne­ren ven­ter der Pa­tri­ck Ni­el­sen en co­me­ba­ck­kamp i januar 2017. Hvem mod­stan­de­ren bli­ver er sta­dig ik­ke of­fent­lig­gjort. Selv­om det for­ment­lig ik­ke bli­ver Lo­len­ga Mo­ck, op­for­drer Jo­ey Ga­ma­che de dan­ske bok­se­fans til at gi­ve Pa­tri­ck Ni­el­sen me­re an­er­ken­del­se. Sta­dig kun 25 år Ame­ri­ka­ne­ren hen­vi­ser til, at Pa­tri­ck Ni­el­sen sta­dig kun er 25 år og fort­sat ud­vik­ler sig.

»Hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig, er der in­gen, der ved, hvor god Pa­tri­ck egent­lig er. Må­ske har det og­så at gø­re med, at han skul­le ud­fyl­de de sko, som Mik­kel Kes­sler ef­ter­lod. Det er sto­re sko, og de er to helt for­skel­li­ge bok­se­re. Man er nødt til at hu­ske, at Pa­tri­ck er en ung bok­ser og har ti­den for­an sig,« si­ger Jo­ey Ga­ma­che og til­fø­jer:

»Nog­le gan­ge er folk me­get kri­ti­ske, og jeg si­ger det igen: In­gen har end­nu set det bed­ste fra Pa­tri­ck. Han er en god bok­ser, men han har en an­den stil end Mik­kel Kes­sler. Og lad mig og­så un­der­stre­ge, at han fak­tisk in­de­hol­der et stort re­per­toi­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.