DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­ud for sa­e­so­nen var der sto­re for­vent­nin­ger til bå­de Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars og New York Jets. Til­sam­men har de dog kun formået at vin­de fem kam­pe, og nu bra­en­der sa­e­det un­der tra­e­ner­ne Gus Brad­ley og Todd Bow­les.

Så­le­des står de beg­ge blot i fem gan­ge pen­ge­ne hos Nor­di­cBet på at få den na­e­ste fy­re­sed­del i NFL, hvil­ket er klart la­vest på book­ma­ke­rens li­ste.

»Vi er halvvejs gen­nem grund­spil­let i NFL, og der­med na­er­mer vi os den pe­ri­o­de, hvor de før­ste tra­e­ner­fy­rin­ger ty­pisk sker. Isa­er i Ja­ck­son­vil­le er der kri­sestem­ning. Hol­de­jer Shad Khan er be­gyndt at blan­de sig i Gus Brad­leys ar­bej­de, og ef­ter det se­ne­ste ne­der­lag fy­re­de hol­det sin of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor. Sam­ti­dig le­ve­rer quar­ter­ba­ck Bla­ke Bort­les den ene håb­lø­se pra­e­sta­tion ef­ter den an­den«, si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.