Støj­berg vil re­tur­ne­re bå­d­flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

TYSK MO­DEL Et nyt tysk for­slag går ud på, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som sam­les op i Mid­del­ha­vet, sen­des til et tred­jeland og får mu­lig­hed for at få de­res asylan­søg­ning be­hand­let. Får de asyl, vil de der­med få lov til at kom­me in­den for EUs gra­en­ser.

Og det er en mo­del, som Dan­mark godt kan til­slut­te sig, hvis den bli­ver ind­ført på eu­ro­pa­ei­sk plan, si­ger ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

Der vil li­ge­frem va­e­re ta­le om et ny­brud med dansk flygt­nin­gepo­li­tik, me­ner hun.

»Jeg me­ner, at det er re­a­li­stisk. Men der er omvendt et styk­ke vej end­nu. Ale­ne det at fin­de et land, der vil på­ta­ge sig op­ga­ven, er ik­ke nemt, selv om man bli­ver be­talt af EU. Bli­ver det skru­et rig­tigt sam­men, vil jeg be­stemt me­ne, at Dan­mark kan va­e­re med i det,« si­ger hun.

Hun un­der­stre­ger, at det er for tid­ligt at dis­ku­te­re, hvil­ke lan­de der kan bli­ve ta­le om at sen­de bå­d­flygt­nin­ge til.

Det ty­ske for­slag går ud på, at mi­gran­ter, der sam­les op i Mid­del­ha­vet, bli­ver sendt til Tu­nesi­en, Egyp­ten el­ler an­dre nord­afri­kan­ske lan­de for at sø­ge asyl der­fra. For­sla­get mø­der bred op­bak­ning i Fol­ke­tin­get.

Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen me­ner, at det er en god idé, mens Li­be­ral Al­li­an­ce og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et forta­el­ler til Kri­ste­ligt Dag­blad, at man er po­si­tivt indstil­let over for for­sla­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.