Hil­lary i sa­ta­ni­stisk pa­edo­fi­li-ring

BT - - NYHEDER -

mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re, der tror på hvert et ord, Alex Jo­nes si­ger. Des­u­den brin­ger an­dre ek­stre­me ra­dio­per­son­lig­he­der som Rush Lim­baugh og Glenn Beck hi­sto­ri­er­ne vi­de­re til de­res lyt­te­re. Og jeg ga­ran­te­rer, at mindst 80 pro­cent af del­ta­ger­ne til et hvil­ket som helst Trump-ral­ly er om bord. Det er en død­sens­far­lig leg,« si­ger Tab­bai.

Og hvad er så den ful­de hi­sto­rie om Hil­lary Cl­in­ton og den sa­tan­sti­ske pa­edo­fi­li-ring.

Jo, ef­ter fle­re be­søg i Hai­ti i 90er­ne blev Hil­larys in­ter­es­se for voo­doo an­gi­ve­ligt vakt. I dag ar­bej­der hun iføl­ge in­fowars.com ta­et sam­men med voo­doo-dron­nin­gen Ma­ri­na Abram­ovic, hvis spe­ci­a­le er ’spi­rit cook­ing’ – kog­ning af sja­e­le. Og pa­edo­fi­li­en, den kom­mer ind i bil­le­det via Cl­in­tons kampag­ne­le­der Jo­hn Po­des­ta, der iføl­ge in­fowars. com of­te in­vi­te­rer småbørn over i sit boble­bad. Alt det­te sker selv­føl­ge­lig med pra­esi­dent­kan­di­da­tens vi­den. Og bå­de Cl­in­ton og Po­des­ta er go­de ven­ner med voo­doodron­nin­gen.

Vel­kom­men til ame­ri­kansk valg­kampag­ne an­no 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.