Eu­ro­pa bi­der neg­le

BT - - NYHEDER -

INTERNATIONALT Der står me­get på spil for Eu­ro­pa, når ame­ri­ka­ner­ne tirs­dag går til valg. Med Ba­ra­ck Oba­ma som pra­esi­dent har USA al­le­re­de ned­pri­o­ri­te­ret Eu­ro­pa til for­del for Asi­en og lan­de­ne om­kring Stil­le­ha­vet. Hvis Hil­lary Cl­in­ton bli­ver ny pra­esi­dent, vil for­bin­del­ser­ne til Eu­ro­pa bli­ve op­pri­o­ri­te­ret. Men det vil gå stik mod­sat, hvis Do­nald Trump bli­ver pra­esi­dent. Det me­ner i hvert fald den uden­rigs­po­li­ti­ske eks­pert Jan Te­chau. Han er di­rek­tør for ta­en­ket­an­ken Richard C. Hol­broo­ke Forum på Ame­ri­can Aca­de­my i Ber­lin.

»Hil­lary Cl­in­ton har en dyb for­stå­el­se for de pro­ble­mer, som eu­ro­pa­e­er­ne har. Det for­står Do­nald Trump sim­pelt­hen ik­ke,« si­ger Jan Te­chau.

Han me­ner, at hvis de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton bli­ver valgt, vil hun føl­ge tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­den­ter og den po­li­tik, de uan­set par­ti­far­ve ple­jer at fø­re.

Helt an­der­le­des vil det va­e­re, hvis re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump vin­der det ta­et­te op­gør om Det Hvi­de Hus.

»Det vil va­e­re en me­get skarp for­vand­ling af USAs po­li­ti­ske sy­stem. Så Trump ale­ne gør det­te valg til et af de vig­tig­ste po­li­ti­ske op­gør i ny­e­re tid,« si­ger Jan Te­chau, der me­ner, at det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg – set fra Eu­ro­pa – hand­ler om at bli­ve ta­get al­vor­ligt som et sted, hvor USA skal en­ga­ge­re sig, el­ler ej.

EU-pro­fes­sor Mar­le­ne Wind fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet me­ner, at Do­nald Trumps kan­di­da­tur gør det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg ’na­e­sten skra­em­men­de vig­tigt’ set fra Eu­ro­pa.

»Der står nok me­re på spil for Eu­ro­pa den­ne gang end no­gen­sin­de før,« si­ger Mar­le­ne Wind. Trump kan gi­ve søvn­lø­se na­et­ter Hun me­ner, at den ame­ri­kan­ske rol­le i ver­den vil få ’en ge­val­dig drej­ning’ med en ufor­ud­si­ge­lig Do­nald Trump som pra­esi­dent.

Trump vil tra­ek­ke USA ind i sig selv, og det kan bå­de gå ud over sam­han­del, øko­no­misk va­ekst, eu­ro­pa­ei­sk sik­ker­hed og i øv­rigt og­så kam­pen for men­ne­ske­ret­tig­he­der i ver­den, me­ner hun.

»Hvis man ta­ger ud­gangs­punkt i, hvad han har sagt i valg­kam­pen, så er det vir­ke­lig no­get, der kan få rig­tig man­ge til at lig­ge søvn­lø­se om nat­ten,« si­ger Mar­le­ne Wind.

Do­nald Trump ser – li­ge­som Oba­ma og Cl­in­ton – Eu­ro­pa som et sted, hvor USA har brug for at gø­re en bed­re han­del, og hvor eu­ro­pa­e­er­ne selv skal be­ta­le me­re til de­res eget for­svar.

Men Trump er gå­et skrid­tet vi­de­re og har tru­et med ik­ke at kom­me Na­to-lan­de til undsa­et­ning, hvis de ik­ke selv bru­ger pen­ge nok på de­res for­svar – på trods af at Na­to-pag­tens ar­ti­kel 5 lover hja­elp uden be­tin­gel­ser.

Te­chau fryg­ter dog ik­ke, at Eu­ro­pa vil fal­de helt ud af den ame­ri­kan­ske ra­dar. USA har man­ge in­ve­ste­rin­ger i Eu­ro­pa, og eu­ro­pa­e­er­ne er tra­di­tio­nelt og­så USAs bed­ste al­li­e­re­de.

Men for­hand­lin­ger­ne om TTIPfri­han­del­s­af­ta­len mel­lem EU og USA vil bli­ve lagt død, for­ud­ser han.

Og Eu­ro­pa vil med åre­ne kom­me til at fyl­de sta­dig min­dre for USA, mens Asi­en og lan­de­ne om­kring Stil­le­ha­vet vil fyl­de me­re.

»Det er den lang­sig­te­de ten­dens, og den kan in­gen aen­dre, si­ger Jan Te­chau.

Mar­le­ne Wind fryg­ter, at Trump vil ’gå bag ryg­gen på Eu­ro­pa og ska­be al­li­an­cer med dik­ta­to­rer’ og folk som Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

»Så vil den desta­bi­li­se­ring af Eu­ro­pa, som Pu­tin al­le­re­de har gang i, nå nye høj­der,« si­ger pro­fes­soren.

»Det kan få det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de til at vak­le end­nu me­re, end det al­le­re­de gør, og må­ske i vir­ke­lig­he­den fal­de fra hinanden,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.