’DO­NALD TRUMP IS GOOD FOR BU­SI­NESS’

BT - - NYHEDER -

dag er der seks til­ba­ge. Som i de gyld­ne, gam­le da­ge har den sto­re hånd­fuld nu­va­e­ren­de ci­gar­rul­le­re i Ybor-kvar­te­ret cu­ban­ske rød­der.

Som nu Odel­ma. Hun flyt­te­de til Fl­o­ri­da for fem år si­den for at bli­ve for­e­net med sin al­vor­ligt sy­ge far, som nu er død, og har over­ladt sit stol­te fa­mi­lie­fir­ma til sin dat­ter, en part­ner og Odel­mas dat­ter Su­re­lis. Fir­ma­et blev op­rin­de­lig stif­tet i Cu­ba.

»Jeg er selv ud­dan­net som i Cu­ba, jeg har ar­bej­det som ci­gar­rul­ler, si­den jeg var 16,« si­ger Odel­ma Ma­tos og pe­ger i ret­ning af de man­ge fo­tos i den kom­bi­ne­re­de bu­tik og ci­gar­rul­le­ri. Fo­tos, der forta­el­ler hi­sto­ri­er om di­ver­se kend­tes og min­dre kend­tes pas­sion for den go­de ci­gar, bl.a. Ste­ven Spi­el­berg og Leo­nar­do di Caprio. Odel­ma er med på al­le fo­tos. Lat­i­no­er kan af­gø­re val­get 18 pct. af va­el­ger­ne her i Fl­o­ri­da er lat­i­no­er – el­ler som man si­ger på eg­nen. Fl­o­ri­da er ik­ke ale­ne en af de vig­ti­ge sving­s­ta­ter, sta­ten har haft en af­gø­ren­de rol­le, bå­de ved val­ge­ne i 2000 og se­ne­st i 2012, da Ba­ra­ck Oba­ma blev gen­valgt.

Og så­dan kan det bli­ve igen. Iføl­ge di­ver­se me­nings­må­lin­ger har Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump pra­e­cis li­ge stor støt­te i Fl­o­ri­da, 45 pct. til hver.

Iføl­ge pew­re­search.org vil fle­re lat­i­no­er end no­gen­sin­de stem­me ved val­get i mor­gen. Si­den 80er­ne har der va­e­ret fler­tal til de­mo­kra­ter­ne blandt va­el­ge­re med rød­der på Cu­ba, i Me­xi­co og re­sten af Mel­lem- og Sy­da­me­ri­ka. Iføl­ge si­tets ana­ly­ser kan det me­get vel kom­me til at aen­dre sig.

Og det gør det, hvis man spør­ger Mike, som vi mø­der til et valg­mø­de med Do­nald Trump, 10 km uden­for Tampa. Om­trent 3.000 er sam­let i en byg­ning, der nor­malt bru­ges til dyrsku­er og an­dre of­fent­li­ge ar­ran­ge­men­ter.

»Jeg er an­den­ge­ne­ra­tions ek­silcu­ba­ner. Der er alt, alt for man­ge løg­ne om Trump i me­di­er­ne Mi­ne fora­el­dre flyg­te­de fra Ca­stro. De før­ste man­ge år har jeg stemt på for­skel­li­ge uaf­ha­en­gi­ge kan­di­da­ter. Det er før­ste gang, jeg stem­mer på et af de sto­re par­ti­er,« si­ger Mike Gon­za­les, som vi ta­ler med ef­ter Trumps valg­mø­de, det før­ste ud af fi­re i lø­bet af lør­da­gen. Blød­sø­den po­li­tik »Trump vir­ker – skør – på man­ge men­ne­sker. Det sy­nes jeg er un­fair. Al­ter­na­ti­vet er en af de stør­ste for­bry­de­re i USAs po­li­ti­ske hi­sto­rie, nem­lig Hil­lary Cl­in­ton,« si­ger Gon­za­les, der ar­bej­der som la­e­rer på en sko­le i en for­stad til Tampa.

Han vil me­get ger­ne ta­le med et dansk me­die.

»Der er alt, alt for man­ge løg­ne om Trump i me­di­er­ne. De fle­ste i min ge­ne­ra­tion med hi­s­pa­nic-rød­der til­hø­rer mid­delklas­sen. Det er os, der er ry­gra­den i den ame­ri­kan­ske drøm. Vi har set vo­res job for­svin­de. Vi ser by­er for­fal­de, fal­de i ha­en­der­ne på gangste­re som re­sul­tat af år­ti­ers blød­sø­den po­li­tik,« si­ger Gon­za­les. Sik­re po­int på for­stå­e­li­ge bud­ska­ber Trump ta­ler i over­skrif­ter og med stor over­be­vis­ning om den for­ven­te­de sejr. Og han lover de for­sam­le­de fans i hal­len med ’His­pa­ni­cs for Trump’-skil­te, at han vil ar­bej­de for dem. Først og frem­mest ved at ned­la­eg­ge det me­get dis­ku­te­re­de og upo­pu­la­e­re so­ci­a­le for­sik­rings­sy­stem Oba­ma­ca­re. Ved at luk­ke hul­let til Me­xi­co med den li­ge så de­bat­te­re­de mur, han vil byg­ge langs med gra­en­sen mel­lem USA og Me­xi­co.

Han vil be­skat­te va­rer, der im­por­te­res fra fir­ma­er, der har flyt­tet pro­duk­tio­nen ud af USA til lan­de, hvor ar­bejds­kraf­ten er bil­lig.

Han vil gø­re USA sik­kert igen. Og de 3.000 i sa­len er med ham. Der hujes og jub­les.

Til­ba­ge i Ybor-kvar­te­ret, 50 me­ter fra La Fa­ra­o­na Ci­gars, lig­ger en stør­re kom­bi­ne­ret ci­g­ar­bar, -rul­le­ri og -bu­tik, Ta­ber­nero Ci­gars, med seks an­sat­te ci­gar­rul­le­re. Bu­tik­ken eks­por­te­rer bl.a. til Dan­mark og an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de.

»Jeg dis­ku­te­rer dag­ligt po­li­tik med ga­ester­ne her i bu­tik­ken. Det er me­get et ge­ne­ra­tions­spørgs­mål i hi­s­pa­nic-mil­jø­et. De un­ge ha­el­der mod Hil­lary, vi an­dre mod Trump,« si­ger eje­ren, der helst ik­ke vil ha­ve sit navn i avi­sen.

»Set fra mit syns­punkt har Oba­ma gjort li­vet sva­e­re­re for os små ci­gar­pro­du­cen­ter og -hand­len­de. Da han op­ha­e­ve­de han­dels­blo­ka­den mod Cu­ba, blev det mu­ligt for cu­ba­ner­ne at eks­por­te­re told­frit. Det har be­ty­det et fald i om­sa­et­nin­gen i de min­dre ci­g­ar­bu­tik­ker, hvor vi selv pro­du­ce­rer de cu­ban­ske ci­ga­rer.« »Over­ho­ve­det ik­ke. Hil­lary er en lort. En bund­kor­rupt lort.« Jeg er for­ret­nings­dri­ven­de. Jeg støt­ter man­den, der ved, hvor­dan man dri­ver en for­ret­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.