Skal flygt­nin­ge­ne til Eu­ro­pas Nauru?

BT - - DEBAT -

Søn­dag var da­gen for den sto­re indsamling fra Dansk Flygt­ning­hja­elp, og den blev ak­kom­pag­ne­ret af en nyhed i Dan­mark om, at den ty­ske avis Welt am Son­n­tag søn­dag be­ret­te­de, at Tys­kland le­ger med tan­ken om en au­stralsk mo­del, hvor flygt­nin­ge skal sam­les op i Mid­del­ha­vet og sen­des re­tur til Afri­ka, hvor de­res sag kan bli­ve be­hand­let. Alt sam­men for at ta­ge brø­d­et ud af mun­den på men­ne­skes­mug­ler­ne og sik­re, at flygt­nin­ge ik­ke ri­si­ke­rer li­vet i plim­sol­le­re på op­rørt vin­ter­hav.

DEBATINDLAEG Hvis EU vil bry­de med in­ter­na­tio­nal flygt­nin­ge­lov, kan det få lan­de­ne i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka til at gø­re det sam­me

OG SELV­OM FLYGT­NIN­GE ik­ke la­en­ge­re van­drer på de dan­ske mo­tor­ve­je, så er tal­le­ne om flygt­nin­ge­strøm­me­ne li­ge så ned­slå­en­de, som da de gjor­de. Ja end­da va­er­re. Ritzau re­fe­re­rer, at Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion (IOM) har op­lyst, at ’159.496 men­ne­sker er nå­et til Ita­li­en ad sø­vej­en i år. 4.220 er dø­de i for­sø­get, hvil­ket er en kraf­tig stig­ning, sam­men­lig­net med 3.777 dødsof­re i he­le 2015’.

Den au­stral­ske mo­del har tid­li­ge­re va­e­re fo­re­slå­et – og­så i Dan­mark. Men har mødt hård kri­tik. Tid­li­ge­re i år blev en de­le­ga­tion fra MADS ZACHODNIK Fol­ke­tin­get af­vist, da den vil­le gen­nem­fø­re et plan­lagt be­søg i en af de be­ryg­te­de au­stral­ske lej­re, nem­lig den i østa­ten Nauru, for­di nog­le af de del­ta­gen­de po­li­ti­ke­re hav­de for­holdt sig kri­tisk til lej­ren.

I 2015 op­li­ste­de Ni­ko­las Feith Tan, ph.d.-sti­pen­di­at på In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der og Aar­hus Uni­ver­si­tet, i Ber­ling­s­ke fem grun­de til, at EU ik­ke bør ko­pi­e­re den au­stral­ske mo­del. For det før­ste kra­en­ker mo­del­len men­ne­ske­ret­tig­heds­stan­dar­der og in­ter­na­tio­nal flygt­nin­ge­ret. For det an­det er pri­sen per flygt­ning astro­no­misk høj med den au­stral­ske mo­del – ik­ke mindst i sam­men­lig­ning med Ma­re No­strum-pro­gram­met, le­det af Ita­li­en, som man skrot­te­de, for­di det var for dyrt. Det skul­le man nok ik­ke ha­ve gjort.

For det tred­je bli­ver det sva­ert for EU at fin­de lan­de, som er vil­li­ge og sta­bi­le nok til at mod­ta­ge EUs flygt­nin­ge. For det fjer­de er Au­stra­li­ens ’moral­ske ka­pi­tal fal­met’ pga. kri­tik­ken for brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der og kon­ven­tio­ner.

Og for det fem­te, frem­fø­rer Ni­ko­las Feith Tan, at ’hvis EU vil bry­de med in­ter­na­tio­nal flygt­nin­ge­lov, Søs Marie Serup, kan det få lan­de­ne i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka til at gø­re det sam­me. De lan­de ud­gør i dag en buf­ferzo­ne, som fak­tisk stop­per en del flygt­nin­ge med kurs mod Eu­ro­pa. Den be­skyt­tel­se vil alt­så for­ment­lig for­svin­de – og end­nu fle­re flygt­nin­ge vil kom­me her­til’. MAN KAN ALT­SÅ frem­fø­re man­ge go­de grun­de til at se bort fra den au­stral­ske mo­del. Men Ni­ko­las Feith Tan skri­ver da og­så selv, at ’i 2013 an­kom 20.719 asyl­sø­ge­re til lan­det med båd. I 2014 var tal­let 164. Det er og­så lyk­ke­des at be­gra­en­se de frygtelige druk­ne­tra­ge­di­er: Mel­lem 2008 og 2013 an­slås det, at 862 per­so­ner druk­ne­de på vej mod lan­det. I 2014 var der in­gen druk­neu­lyk­ker’. Re­sul­ta­tet er alt­så det, som og­så de eu­ro­pa­ei­ske le­de­re jag­ter. Og derfor får vi nu de­bat­ten gen­ta­get – i Tys­kland, sik­kert og­så i Dan­mark og må­ske på be­slut­nings­ni­veau i Eu­ro­pa om fø­je tid.

Det sør­ge­li­ge er, at EU ik­ke for la­engst har ge­nind­ført og end­da ud­vi­det det skrot­te­de Ma­re No­strum­pro­gram, som – trods fejl og mang­ler – var det bed­ste, man end­nu har pra­este­ret fra Fort Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.