Hu­bertusj­agt som

BT - - NYHEDER -

HELT TIL HE­ST Til de fle­re tu­sin­de til­sku­e­res sto­re skuf­fel­se faldt ik­ke én ryt­ter i van­det ved gårs­da­gens hu­bertusj­agt i Dy­re­ha­ven. Og selv­om ae­r­g­rel­sen lå tungt i luf­ten, var det et glim­ren­de ek­sem­pel på, hvor­dan et af de mest tra­di­tions­ri­ge løb i Dan­mark al­li­ge­vel al­drig er helt det sam­me.

Så­dan be­skri­ver 22-åri­ge Isa­bel­la Lundquist fra Kø­ben­havn hu­bertusj­ag­ten, ef­ter hun net­op selv har gen­nem­ført lan­dets nok mest be­røm­te for­hin­drings­løb til he­st.

»Det er min tred­je gang i år, men selv­om jeg har prø­vet det før, er det al­li­ge­vel så spa­en­den­de, at jeg ik­ke har so­vet or­dent­ligt det sid­ste par na­et­ter. Ru­ten er den sam­me, men for­di du har et le­ven­de pu­bli­kum, et dej­ligt, stort dyr, og du ri­der i na­tu­ren, er der al­tid ufor­ud­se­te for­hin­drin­ger,« forta­el­ler hun. Ter­mokan­der og Gam­mel Dansk Si­den 1900 har ryt­te­re sad­let op den før­ste søn­dag i novem­ber for at gen­nem­fø­re hu­bertusj­ag­ten. Oprin­de­ligt jag­te­de man ra­e­ve med hunde, mens del­ta­ger­ne i dag ’ja­ger’ to er­far­ne ryt­te­re for­re­st i fel­tet.

Isa­bel­la Lundquist var blot én af de cir­ka 160 ma­end og kvin­der, som delt­og ved det­te års hu­bertusj­agt. Med sin he­st Ro­se gen­nem­før­te hun lø­bet, der bå­de star­te­de og slut­te­de med hor­n­mu­sik. Selv­om he­le her­lig­he­den fo­re­gik i et al­de­les ke­de­ligt ef­ter­år­s­vejr, var en ka­em­pe ska­re mødt op med mad­pak­ker, ter­mokan­der og Gam­mel Dansk, klar til at hja­el­pe ryt­ter­ne på vej med til­råb og klapsal­ver - i hvert fald ind­til det sid­ste spring i Ma­ga­sin­dam­men.

»Det er helt vildt, når folk hep­per og hujer på én. Det er no­get af det, som er med til at gø­re da­gen til en af de stør­ste på he­le året for mig,« si­ger Isa­bel­la Lundquist, der helst ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.