Al­drig før

BT - - NYHEDER -

bru­ger et par ti­mer om da­gen med sin he­st, når hun har fri fra si­ne stu­di­er på RUC og job­bet i et kon­su­lent­fir­ma. Hur­ra for kon­ge­fa­mi­li­en Blandt dem, som over­va­e­re­de jag­ten i går, var og­så fle­re med­lem­mer af kon­ge­hu­set. Prins Ni­ko­lai, prins Fe­lix, prin­ses­se At­he­na og prins Hen­rik fulg­te med fra en kon­ge­lig ka­ret sam­men med de­res far­far, den pen­sio­ne­re­de prins Hen­rik.

Un­der uld­ne ta­ep­per kør­te de ma­ge­ligt gen­nem Dy­re­ha­ven til Ere­mi­ta­ge­slot­tet, hvor der tra­di­tio­nen tro blev tak­ket for lån af om­rå­det og ud­bragt et ni­fol­digt ’hur­ra’ for kon­ge­fa­mi­li­en.

Vin­de­ren af det­te års hu­bertusj­agt blev Met­te Kauf­mann, men Isa­bel­la Lundquist er stål­sat på at del­ta­ge i det så­kald­te op­løb, hvor vin­de­ren fin­des, na­e­ste år.

»Jeg hå­ber, at jeg kva­li­fi­ce­rer mig til at ri­de op­lø­bet na­e­ste år. Drøm­men er en dag at kun­ne slut­te af på før­ste­plad­sen. Selv hvis ik­ke det kan la­de sig gø­re, vil jeg fort­sa­et­te med at ri­de i jag­ten, så la­en­ge jeg kan.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.