Di­ne øj­ne kan afs

BT - - NYHEDER -

GRØN STAER Pa­tien­ter med grøn staer får ska­der på syns­ner­ven og ud­fald i syns­fel­tet. Syg­dom­men op­står sa­er­ligt hos folk med ud­talt lang­sy­net­hed, øjenska­der, for­hø­jet øjen­tryk mv. Lys­følsom­hed og ho­ved­pi­ne kan va­e­re tegn, men of­te op­da­ger øjen­la­e­gen først syg­dom­men, når ska­den er sket. Kan fø­re til blind­hed. Er of­te ge­ne­tisk be­tin­get, og man bør op­sø­ge re­gel­ma­es­sig kon­trol hos øjen­la­e­gen med et til to års in­ter­val fra 40-år­sal­de­ren. GRÅ STAER Ty­pisk kla­ger per­so­ner med grå staer over, at sy­net bli­ver dif­fust, uklart og tå­get. Ik­ke sja­el­dent op­står ge­ne­ren­de bla­en­ding af sol­lys el­ler af mod­kø­ren­de bi­ler om af­te­nen – isa­er i regn­vejr, hvor re­flek­ser­ne er ud­tal­te. Og­så dob­belt­kon­tur er et ty­pisk symp­tom. Grå staer er al­der­s­re­la­te­ret og kan ind­tra­e­de fra 40-år­sal­de­ren. Na­e­sten al­le bli­ver ramt, hvis de le­ver la­en­ge nok. FOR­HØ­JET KO­LESTE­ROL En op­ti­ker kan se for­hø­jet ko­leste­rol hos un­ge, hvis kan­ten af den bru­ne el­ler blå iris un­der­sø­ges. En ty­de­lig, gul kant kan va­e­re et tegn. Hos ae­l­dre vil for­hø­jet ko­leste­rol un­der­ti­den kun­ne ses i om­rå­det om­kring øj­ne­ne – un­der øjet og på øjen­lå­ge­ne op­står små gu­le plet­ter el­ler små ud­pos­nin­ger. DIABETES Di­a­be­ti­ke­res for­hø­je­de suk­ke­rind­hold i blo­det kan få de små blodå­rer i krop­pen til at bri­ste. Når det sker på net­hin­den, ef­ter­la­der det mør­ke plet­ter i øjets bag­grund. En øjen­la­e­ge kan derfor af­gø­re, om du har di­a­be­tisk net­hin­de-syg­dom, der kan fø­re til blind­hed uden be­hand­ling. HJERNESVULST OG BLODPROP Du kan gå la­en­ge med en uop­da­get hjernesvulst, men i takt med at den vok­ser, vil tryk­ket i hjer­nen sti­ge, og det kan med­fø­re va­e­skeud­tra­ed­nin­ger om­kring syns­ner­ven, som kan af­slø­res ved en un­der­sø­gel­se af øjet. Det sam­me ga­el­der an­dre neu­ro­lo­gi­ske syg­dom­me som f.eks. sk­lero­se el­ler en blodprop, hvor der vil fo­re­kom­me for­an­drin­ger i syns­ner­ven. HJER­NESKA­DE Tra­ek­ker di­ne pupil­ler sig ik­ke sam­men, når en øjen­la­e­ge ly­ser på dem, kan det va­e­re tegn på en hjer­neska­de el­ler hjer­ne­rystel­se, da pupil­ler­nes re­flek­ser ik­ke vir­ker, som de bør. DE­MENS I et au­stralsk stu­die fra 2014 scan­ne­de for­ske­re en ra­ek­ke øj­ne vha. la­ser, som af­slø­re­de pro­te­i­net be­taa­my­loid, der sa­et­tes i for­bin­del­se med de­mens-syg­dom­men alzhei­mer. Un­der­sø­gel­sen spås at bli­ve en in­te­gre­ret del af et re­gel­ma­es­sigt syn­s­tjek hos øjen­la­e­gen. At man kan op­da­ge be­ta-amo­lyid, skyl­des, at øj­ne­ne egent­lig er frem­skud­te ner­ve­cel­ler fra hjer­nen – og derfor det ta­et­te­ste man kan kom­me på et kig ind i den le­ven­de hjer­ne. AMD – ALDERSPLETTER Pa­tien­ter med øjen­syg­dom­men AMD op­le­ver slø­ret cen­tralt syn, f.eks. en slø­ret plet i mid­ten af syns­fel­tet el­ler bog­sta­ver, der ’fal­der ud’, når man la­e­ser. Des­u­den kan man op­le­ve forvra­en­get syn, det vil si­ge, at flagsta­en­ger el­ler dør­kar­me kan ses som bu­e­de og ska­e­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.