For man­ge ra­ske op­sø­ger øjen­la­e­ge

BT - - NYHEDER -

ØJENÅBNER Over 650.000 dan­ske­re søg­te øjen­la­e­ge i 2015. Det er na­e­sten 130.000 fle­re end 10 år tid­li­ge­re og sva­rer til en stig­ning på 25 pct. Men man­ge er unø­digt be­kym­re­de for de­res syn, og det gi­ver la­en­ge­re ven­te­ti­der – un­der­ti­den på op mod et år. Det er bl.a. bed­re måleud­styr hos op­ti­ke­re, der er år­sag til, at an­tal­let af pa­tien­ter er sti­gen­de. Det for­kla­rer se­kre­ta­ri­ats­chef for Øjen­for­e­nin­gen Erik Lo­h­mann.

»Op­ti­ke­re er of­te ik­ke til­stra­ek­ke­lig tra­e­net til at se, hvor­når der er ta­le om al­vor­lig øjen­syg­dom, og derfor sen­der de of­te pa­tien­ter til øjen­la­e­ge, der kan kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­get i vej­en. Kon­se­kven­sen er, at vi har ven­te­ti­der op til 52 uger. Der­med ri­si­ke­rer nog­le, at de­res til­stand bli­ver for­va­er­ret,« si­ger han.

En ny­lig op­gø­rel­se blandt lan­dets prak­ti­se­ren­de øjen­la­e­ger vi­ste, at der på års­ba­sis er knap 25.000 op­ti­ker­kun­der, der på bag­grund af en så­kaldt fun­dus­fo­to­gra­fe­ring af net­hin­den sen­des ind i det of­fent­ligt be­tal­te sund­heds­sy­stem for ef­ter­føl­gen­de at bli­ve er­kla­e­ret øjen­ra­ske. Et fak­tum, som for­mand for Dan­ske Øjen­la­e­gers Or­ga­ni­sa­tion Jens An­d­re­sen og na­est­for­mand Nis An­der­sen i en kro­nik i Uge­skrift for La­e­ger i april kri­ti­se­re­de i sta­er­ke ven­din­ger:

»Det pri­va­te til­tag, som op­ti­ker­ka­e­der­ne har ind­ført, ale­ne af kon­kur­ren­ce­ma­es­si­ge år­sa­ger, fø­rer til, at alt for man­ge ra­ske per­so­ner bli­ver sendt til prak­ti­se­ren­de øjen­la­e­ge. Det be­la­ster den of­fent­li­ge sund­hed­s­ø­ko­no­mi unø­digt,« skrev de i kro­nik­ken. Op­ti­ker­ne af­vi­ser kri­tik Op­ti­ker­for­e­nin­gen af­vi­ser imid­ler­tid kri­tik­ken:

»Det er klart, at når man sø­ger ef­ter me­re, så fin­der man me­re. Men op­ti­ker­ne la­ver nog­le kva­li­fi­ce­re­de hen­vis­nin­ger, som be­ty­der, at vi tid­li­ge­re kan op­spo­re dem. Vi vil jo helst ha­ve kun­der­ne hos os selv, så det er kun dem med en re­el mi­stan­ke, der bli­ver hen­vist vi­de­re,« si­ger for­man­den for for­e­nin­gen Per Mi­cha­el Lar­sen, der un­der­stre­ger, at fun­dus­fo­to­gra­fe­ring kun har va­e­ret en del af syns­un­der­sø­gel­sen hos op­ti­ker­ne i de se­ne­re år.

Erik Lo­h­mann er­ken­der da og­så, at det sti­gen­de an­tal pa­tien­ter ik­ke ale­ne skyl­des op­ti­ker­nes for­bed­re­de ud­styr. Ad­fa­er­den hos pa­tien­ter­ne er og­så aen­dret.

»Folk sø­ger i hø­je­re grad på net­tet og har na­e­sten selv stil­let di­ag­no­sen, når de kon­tak­ter øjen­la­e­gen. Sam­ti­dig er der man­ge, der øn­sker at kom­me til en spe­ci­al­la­e­ge med det sam­me, for­di det ik­ke kra­e­ver en hen­vis­ning. Det be­ty­der, at der er en til­bø­je­lig­hed til at gå til øjen­la­e­gen of­te­re, end hvad man egent­lig bur­de,« si­ger Erik Lo­h­mann. Op­ti­ke­re er of­te ik­ke til­stra­ek­ke­lig tra­e­net til at se, hvor­når der er ta­le om al­vor­lig øjen­syg­dom, og derfor sen­der de of­te pa­tien­ter til øjen­la­e­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.