Nu er der in­gen vej til­ba­ge

BT - - KULTUR -

VOLDELIGE SCENER uden at mi­ste no­get. Men han bed­ra­ger sig selv, når han tror, det kan la­de sig gø­re uden om­kost­nin­ger. Han har ta­get nog­le for­ker­te valg, og nu er der in­gen vej til­ba­ge. Når man har sagt A, må man og­så si­ge B.

Men nu er det ble­vet så vildt, at det og­så be­gyn­der at gå ud over hans fa­mi­lie, og så sker der no­get i ham. Han har he­le ti­den ta­enkt, at han kun­ne hol­de de to ver­de­ner ad­skilt, men da de be­gyn­der at gå ef­ter hans lil­le søn, slår det klik.«

Tor­turs­ce­ner­ne vold­te ham ik­ke de sto­re van­ske­lig­he­der.

»Det er jo ba­re sku­e­spil. Li­ge pra­e­cis tor­turs­ce­ner­ne var ik­ke så sva­e­re, for der har Ni­cky ta­get den be­slut­ning, at han er vil­lig til at gå he­le vej­en og bru­ge al­le mid­ler for at få et svar, og det for­be­re­der man sig på. Hård ved sig selv Til gen­ga­eld hav­de jeg sva­ert ved at fan­ge sce­nen, hvor han op­da­ger, at pi­gen Ol­ga er død og bry­der sam­men. Det end­te med, at jeg går ud og gem­mer mig i skyg­ger­ne.«

Es­ben Smed er sin egen va­er­ste kri­ti­ker.

»Jeg har sva­ert ved at sid­de og se det selv uden at krum­me ta­e­er. Det er det fe­de­ste job, jeg har få­et lov til at la­ve, og det har va­e­ret me­get la­e­re­rigt.

Men om det ka­ster fle­re job af sig, må ti­den vi­se,« si­ger Es­ben Smed, der pt. går og la­ver for­skel­li­ge små­ting.

Han er fa­er­dig med ind­spil­nin­gen af en ny dansk film ’Ami­nas bre­ve’, hvor han har ho­ved­rol­len Ja­nus og spil­ler over for sku­e­spil­le­ren Sa­ra­hSo­fie Boussni­na (kendt fra tv-se­ri­er­ne ’1864’, ’Bro­en’ og ’For­ban­det’). Fil­men er et psy­ko­lo­gisk dra­ma, er bl.a. op­ta­get i Ham­borg og har pre­mi­e­re i fe­bru­ar i det nye år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.