Ni­cky går over på ’den mør­ke si­de’

BT - - KULTUR -

TV

TV-SPAENDING ’Bed­rag II’ – af­snit syv DR1-dra­ma **** **

tvil­lin­ge­e­jer­ne Simon og Aman­da (David Den­cik og Sonja Ri­ch­ter). Hun gi­ver og­så alt­af­gø­ren­de tip til su­per­s­kur­ken Chri­sten­sen (Waa­ge San­dø), der er chef for den alt an­det end ide­a­li­sti­ske Nova Bank. Og en­de­lig for­sø­ger hun (Clau­dia) nu at hol­de po­li­ti­et un­der­ret­tet, så hun selv slip­per og de on­de sid­der fast, når fa­el­den om et par af­snit for al­vor klap­per. Mads som ’Dir­ty Har­ry’ Mens før­ste sa­e­son af ’Bed­rag’ hand­le­de om ener­gibran­chen, så går sa­e­son II i fla­e­sket på bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le bank-gi­gan­ter.

Og selv­om hi­sto­ri­en er godt skru­et sam­men, så går der fra tid til an­den al­li­ge­vel lidt ’Ol­sen Ban­den’ i det he­le. Isa­er når po­li­ti­hel­ten Mads som en dansk Dir­ty Har­ry i lom­me­for­mat be­slut­ter sig for at trod­se che­fer­ne og gå eg­ne ve­je.

Helt uden om bag­mand­spo­li­tiets nor­ma­le pro­ce­du­rer skaf­fer Mads Ju­ste­sen så­le­des lidt for be­lej­li­ge og lidt for åben­ly­se be­vi­ser på ure­a­li­stisk re­kord­tid. Og igen vir­ke­de di­a­lo­gen imel­lem Tho­mas Bo Lar­sen og Tho­mas Hwam lidt fir­kan­tet, da Lar­sens po­li­ti­mand me­lodra­ma­tisk ar­gu­men­te­re­de for en ulov­lig af­lyt­ning med or­de­ne:

»Der er en 16-årig pi­ge, der er død..«

Men alt me­lodra­ma til si­de, så hol­der ’Bed­rag II’ al­li­ge­vel.

Som hi­sto­ri­e­for­fat­ter sprin­ger se­ri­ens bag­mand Jep­pe Gjer­vig Gram nem­lig al­drig over, hvor ga­er­det er la­vest. Så­le­des til­fø­jes der kon­stant nye de­tal­jer bå­de i pri­va­ten og på job­bet. Ka­rak­ter­ud­vik­lin­gen er gen­ne­m­ar­bej­det, og per­son­ligt tro­e­de jeg til det sid­ste, at Ni­cky vil­le ta­ge det rig­ti­ge valg. Men det gjor­de han ba­re ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.