En lil­le tje­ne­ste til Dan­mark

BT - - SPORTEN - NORSK HJA­ELP Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Først An­dreas Cor­ne­li­us, så Pe­ter An­ker­sen og til sidst Tho­mas Dela­ney. De dan­ske lands­holds­spil­le­re hos FCK blev pluk­ket ud en ef­ter en i kam­pen mod Søn­derjyske. Det kun­ne lig­ne en de­ci­de­ret tje­ne­ste til lands­man­den Åge Ha­rei­de fra FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken, som fra i dag over­gi­ver si­ne spil­le­re til landsholdet.

Og Sol­bak­ken var da og­så i det mun­tre – og spy­di­ge hu­mør, da han for­kla­re­de be­slut­nin­gen.

»No­gen må jo ta­en­ke på hel­he­den i dansk fod­bold. Jeg er en af dem. Det var en hånds­ra­ek­ning i for­hold til den to­ta­le be­last­ning. Det var ik­ke en ga­ve. Det var ba­re sund for­nuft. Og hvis de hav­de spil­let på det nor­ske lands­hold, hav­de jeg gjort det sam­me,« sag­de Sol­bak­ken på en må­de, som no­gen nok vil­le tol­ke i ret­ning af en spids be­ma­er­k­ning til de folk, der plan­la­eg­ger su­per­liga-kam­pe­ne for ta­et på Cham­pions Le­ague-op­gø­re­ne i Sol­bak­kens op­tik.

An­dreas Cor­ne­li­us og Tho­mas Dela­ney nå­e­de at sco­re, in­den de tog tu­ren ud på ba­en­ken. Og der var na­tur­lig­vis ros til dem beg­ge fra de­res ma­na­ger, in­den de tjek­ker ind på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør.

»Der er man­ge i Dan­mark, der sy­nes, at Cor­ne­li­us er hård i du­el­ler­ne, men jeg sy­nes, at han er alt for blød. Han la­der de an­dre hop­pe ind i ham i ste­det for at gå ind i mod­stan­de­ren først. Det er han ble­vet me­get dyg­ti­ge­re til, så han får et ek­stra halvt se­kund på bol­den,« sag­de Sol­bak­ken og kon­sta­te­re­de smi­len­de om sin an­fø­rer. »Dela­ney lø­ber helt til Tys­kland. Det er ba­re at tra­ek­ke ham op.« Ta­ger selv­til­lid med Mens FC Kø­ben­havns fem lands­holds­spil­le­re mø­der op me­re ud­hvilet, end land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de kun­ne ha­ve for­ven­tet, ta­ger de og­så no­get helt an­det og må­ske end­nu vig­ti­ge­re med til kam­pen mod Ka­sak­h­stan.

»Jeg tror helt sik­kert, at de kan ta­ge selv­til­li­den med over på landsholdet. De kom­mer ind på landsholdet med en god fø­lel­se. Ik­ke ba­re på hol­dets veg­ne, men og­så in­di­vi­du­elt. Det er må­ske det vig­tig­ste. At de fø­ler sig vel­til­pas, at krop­pen fun­ge­rer okay, og at de fø­ler, de er go­de fod­bold­spil­le­re,« si­ger Sol­bak­ken, der dog ik­ke vil sa­et­te tal på, hvor man­ge af hans spil­le­re, der bør star­te in­de på Ha­rei­des lands­hold.

»Det er ik­ke mit job. Jeg har nul over­sigt over de an­dre dan­ske lands­holds­spil­le­re. Jeg slog over og så 15 mi­nut­ter af Ajax mod Cel­ta Vi­go. I de 15 mi­nut­ter hav­de Dol­berg en chan­ce og score­de et mål. Jeg ken­der ham ik­ke godt nok, og jeg ken­der ik­ke no­gen af de an­dre godt nok. Sum­ma sum­marum så er man­ge af mi­ne spil­le­re klar, og de er gla­de for at spil­le på landsholdet. Det er vi og­så, så la­en­ge de kom­mer til­ba­ge uden ska­der.«

No­gen må jo ta­en­ke på hel­he­den i dansk fod­bold. Jeg er en af dem Stå­le Sol­bak­ken

FOTO: ANDERS KJAERBYE

An­dreas Cor­ne­li­us er en af fle­re FCK-spil­le­re, der i dag mø­der op i lands­holds­lej­ren med mas­ser af selv­til­lid i ba­ga­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.