Kald det Kja­er­lig­hed

BT - - SPORTEN -

STA­ERK RE­AK­TION To ne­der­lag i tra­ek og skri­ve­ri­er om en tru­en­de kon­kurs. Hvis Lyng­by den se­ne­ste uge har fryg­tet, at et ly­sen­de suc­ces­fuldt ef­ter­år skul­le en­de i et mørkt hul, for­står man hvor­for. En sejr kan imid­ler­tid aen­dre me­get. Ja, na­er­mest alt. Og den fik de kon­ge­blå i Oden­se. To gan­ge duk­ke­de front­lø­be­ren Jep­pe Kja­er op som trold af en ae­ske, og de scor­in­ger re­sul­te­re­de i tre po­int. Kja­er blev derfor over­ha­eldt med ka­er­lig­hed ef­ter kam­pen fra et Lyng­by-hold, der nu er til­ba­ge i ly­set.

»Vi har en po­si­tiv at­ti­tu­de. Og­så selv om vi har tabt to kam­pe i tra­ek og røg ud af po­kal­tur­ne­rin­gen til Kjel­lerup. Al­le har sagt, at nu er Lyng­by fa­er­dig, og sam­ti­dig skal vi fra al­le folk hø­re på, at vi er ved at gå kon­kurs og alt mu­ligt. Vi har vo­res at slås med, så den re­ak­tion, spil­ler­ne vi­ser, er fan­ta­stisk,« si­ger Lyng­by-tra­e­ner David Nielsen, Det er NU Sej­ren brin­ger Lyng­by til­ba­ge på spo­ret mod en plads i mester­skabs­slut­spil­let. Men al­li­ge­vel pe­ger et ef­ter­år i top­pen ik­ke mod nye målsa­et­nin­ger nord for Kø­ben­havn.

»Vo­res mål? Det er me­get nemt. Vo­res mål er at over­le­ve i Su­per­liga­en. Det ly­der må­ske lidt dumt, men så­dan er det. Vi kan over­le­ve ved at kom­me i top seks. Så er det jo nemt nok. Men vi kan og­så over­le­ve ved at vin­de en play­of­f­kamp på sid­ste spil­le­dag. Hvor­dan vi gør det, er fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­digt,« si­ger David Nielsen, der me­ner, det er net­op nu, hans hold skal hen­te po­in­te­ne.

»På et el­ler an­det tids­punkt vil de sto­re klub­ber be­gyn­de at rø­re på sig. Nu kom­mer der snart et nyt trans­fer­vin­due, og jeg vil bli­ve me­get over­ra­sket, hvis ik­ke de sto­re klub­ber går ud og vi­ser mus­k­ler der. Det be­ty­der, at vo­res chan­ce for at bli­ve spist op ef­ter trans­fer­vin­du­et er stor. Derfor er det vig­tigt, at vi bli­ver ved med at vin­de kam­pe,« un­der­stre­ger Nielsen.

Ef­ter 16 spil­ler­un­der ind­ta­ger Lyng­by Su­per­liga­ens fem­te­plads. Klub­ben har seks po­int ned til den sy­ven­de­plads, der er lig nedryk­nings­spil – ik­ke mester­skabs­spil. Jeg har det sta­dig så­dan, at jeg kan se et hold, der for­sø­ger. Og for­sø­ger me­get. Derfor ser jeg og­så et hold, der ik­ke har ka­stet hånd­kla­e­det i rin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.