BUNDPROB

BT - - SPORTEN -

til Vend­sy­s­sel FC fra 1. di­vi­sion og få da­ge ef­ter kna­ek­ke­de hal­sen på FC Kø­ben­havn hjem­me på Fyn. Si­den har OB få­et ét po­int i to kam­pe mod to af Su­per­liga­ens tre op­ryk­ke­re. Spørgs­må­let er derfor, om et nyt lav­punkt er nå­et? Ka­em­per med selv­til­li­den »Der er jo pres på, selv­føl­ge­lig er der det. Om det er et bed­re sted at va­e­re … Så må man jo la­e­se, hvad fan­se­ne me­ner. Det er lidt li­ge­gyl­digt, hvad jeg sy­nes. Men jeg har det sta­dig så­dan, at jeg kan se et hold, der for­sø­ger. Og for­sø­ger me­get. Derfor ser jeg og­så et hold, der ik­ke har ka­stet hånd­kla­e­det i rin­gen. Som tra­e­ner bru­ger man mest tid på at hol­de selv­til­li­den op­pe, så tviv­len ik­ke sni­ger sig for me­get ind – da er man først ude. Hvad om­gi­vel­ser­ne ser, kan og skal vi ik­ke la­de os på­vir­ke af,« ly­der sva­ret fra ch­eftra­e­ner Kent Nielsen.

OB ind­ta­ger nu en delt sid­ste­plads si­de om si­de med Es­b­jerg og har blot få­et fi­re po­int i hol­dets se­ne­ste 11 kam­pe. Mod FCK for to uger si­den kra­e­ve­de til­ha­en­ge­re sport­s­chef Jes­per Han­sens af­gang, men som til­stan­den og re­sul­ta­ter­ne er li­ge nu i Oden­se, er der na­ep­pe no­gen, der er fre­det. Hver­ken Han­sen el­ler Kent Nielsen. Op­bak­ning el­ler apa­ti? »Man har en klub­le­del­se til at tra­ef­fe de be­slut­nin­ger (om der skal skif­tes ud, red.). Det ser vi igen og igen. Ch­eftra­e­ne­ren har en trup, og han va­el­ger de spil­le­re, han vil. Nog­le gan­ge bru­ger han et chok. Det sam­me er man un­der­lagt som ch­eftra­e­ner. Der er en an­svar­lig le­del­se i OB, og me­ner de, der skal ske no­get, tra­ef­fer de dén be­slut­ning. Det er det, de er an­sat til. Som tra­e­ner ta­en­ker jeg ik­ke på det. Der ta­en­ker jeg me­re på at rej­se spil­ler­ne oven­på et tungt ne­der­lag,« si­ger Kent Nielsen, der ik­ke har op­le­vet sam­me mod­stand fra til­ha­en­ger­ne som sin sport­s­chef.

»I bund og grund har vi stor for­stå­el­se for, at fan­se­ne er me­get de­di­ke­re­de og har hold­nin­ger til, hvad der er rig­tigt og for­kert. Men man for­hol­der sig ik­ke til det på sam­me må­de. Det, Jes­per Han­sen op­le­ver, er no­get, vi al­le sam­men har va­e­ret igen­nem, og det er ik­ke no­get, man kan gø­re no­get ved. Vi er man­ge, som har et stort an­svar, og det er mit an­svar, hvad der fo­re­går in­de på ba­nen. Så jeg står klar og pa­rat, hvis folk vil sky­de på mig. Men vi er og­så en klub og trup, hvor der er man­ge om an­sva­ret, og vi er al­le sam­men skuf­fe­de, men af­kla­re­de med at det er så­dan, det ser ud li­ge nu,« fort­sa­et­ter OB-tra­e­ne­ren.

Der var in­gen pro­te­ster mod OB­le­del­sen i for­bin­del­se med gårs­da­gens kamp mod Lyng­by, og der var hel­ler in­gen buh-råb, da ne­der­la­get var en re­a­li­tet. Om det er et tegn på op­bak­ning el­ler apa­ti, er op til fri for­tolk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.