Hor­sens sat på plads af FCM

BT - - SPORTEN -

kom på tav­len.

»An­gri­be­re bli­ver må­lt og ve­jet på mål. Jeg sy­nes, at Paul har spil­let rig­tig fint over en la­en­ge­re pe­ri­o­de nu, men han har li­ge mang­let må­let. I dag var han god til at hol­de i bol­den. Det gør, at vi kan flyt­te spil­let højt op på ba­nen,« si­ger Jess Thorup. Me­re ef­fek­ti­ve Iføl­ge Hor­sens’ ch­eftra­e­ner, Bo Hen­rik­sen, var ga­ester­ne fra FCM langt me­re ef­fek­ti­ve end hans eget mand­skab.

»Vi hav­de jo mas­ser af chan­cer, blandt an­det to på stol­pen, så vi kun­ne li­ge så godt ha­ve sco­ret en mas­se mål li­ge­som dem.«

»Vi må ac­cep­te­re, at FCM score­de på na­e­sten al­le de­res chan­cer. Det er flot, og de var bed­re end os i dag,« si­ger Bo Hen­rik­sen, der me­ner, at hans mand­skab gjor­de, hvad der skul­le til i før­ste halv­leg, og at de bur­de ha­ve va­e­ret i front ved pau­sen.

»Vi gjor­de alt det, som vi hav­de snak­ket om. Vi holdt dem ne­de på få chan­cer, og vi skal vel egent­lig fø­re 2-1 ved pau­sen i ste­det for dem,« si­ger Bo Hen­rik­sen.

I ste­det var det FCM, der før­te med de cif­re ef­ter en epi­so­de, hvor Hor­sens-må­l­mand Ni­ck­las Dan­ne­vang stød­te sam­men med sin hold­kam­me­rat Pe­ter Ny­mann i fel­tet. Her­ef­ter kun­ne Jo­nas Bor­ring sco­re i et helt tomt mål.

»De­res an­det mål så lidt ma­er­kva­er­digt ud, for dom­me­ren døm­te bol­den in­de, før den var in­de. For mig så det ud, som om han først døm­te fris­park. Om der var fris­park el­ler ej, ved jeg ik­ke.«

»Men vi kan ik­ke klan­dre vej­ret el­ler dom­mer­ne. Vi skal fo­ku­se­re på os selv. Vi skal for­sva­re os bed­re i an­den halv­leg,« si­ger Bo Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.