Pa­ren­tes el­ler ny luft

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IDAG INDLEDES EN uge, der kan bli­ve sa­er­de­les af­gø­ren­de for Åge Ha­rei­des frem­tid som dansk land­stra­e­ner. Det er ik­ke me­re end godt ot­te må­ne­der si­den, nord­man­den of­fi­ci­elt tog tøj­ler­ne på landsholdet. Al­li­ge­vel kan vi al­le­re­de nu na­er­me os kul­mi­na­tio­nen på hans ef­fek­ti­ve tid som land­stra­e­ner, selv om hans nu­va­e­ren­de kon­trakt på pa­pi­ret ik­ke ud­lø­ber før som­me­ren 2018.

Vi må se i øj­ne­ne, at alt an­det end en sejr mod Ka­sak­h­stan på fre­dag i Par­ken med al sand­syn­lig­hed med­fø­rer et en­de­gyl­digt far­vel til de dan­ske VM-chan­cer. Der skal tre po­int på kon­to­en. El­lers lig­ger de rød-hvi­de chan­cer for en tur til Rusland på bun­den af en fros­sen sø i Si­bi­ri­en.

Åge Ha­rei­de skal derfor bru­ge en sejr, hvis han sta­dig skal ha­ve en mu­lig­hed for at op­nå dét, han blev an­sat til – nem­lig en VM-bil­let.

Net­op VM-bil­let­ten var må­let ved Ha­rei­des an­sa­et­tel­se. Det var desti­na­tio­nen, han selv op­sat­te i ut­ve­ty­di­ge ven­din­ger, og det var med net­op Rusland in men­te, nord­man­den blev an­sat af DBU. Dét selv om uni­o­nens di­rek­tør, Claus Bret­ton-Mey­er, ik­ke vil­le kal­de en VM-bil­let for et ul­ti­ma­tivt krav. Han spar­ke­de i ste­det bol­den til hjør­ne ved spørgs­må­let om, hvor­vidt Ha­rei­de kun­ne få for­la­en­get sin korte kon­trakt og­så uden et ad­gangs­pas til Rusland i hån­den. DET KAN VIR­KE vold­somt al­le­re­de nu at brin­ge Ha­rei­des frem­tid i spil. Han har trods alt blot stå­et i spid­sen for landsholdet i tre be­ty­den­de kam­pe. Men det er desva­er­re sva­ert at kom­me uden om med Dan­marks VM-start in men­te. Kom­bi­ne­ret med det fak­tum, at der i va­er­ste fald er ba­re 11 må­ne­der til, at Ha­rei­de – i hen­hold til sin kon­trakt – kan stå i spid­sen for en be­ty­den­de dansk land­skamp for sid­ste gang, ba­re sti­ger re­le­van­sen. Så­dan er re­a­li­te­ter­ne med den to­åri­ge af­ta­le, nord­man­den i sin tid blev ud­sty­ret med.

Den­gang fik Åge Ha­rei­de og­så en op­tion på yder­li­ge­re to år. En op­tion, han uden tvivl hå­ber at gø­re brug af. Det sam­me bør vi an­dre na­tur­lig­vis hå­be på. For kom­mer op­tio­nen i spil, vil det be­ty­de, at Dan­mark har vun­det på fre­dag, har vist stor frem­gang i 2017 – og må­ske end­da er kva­li­fi­ce­ret til VM. Er det­te ik­ke til­fa­el­det, bør op­tio­nen na­tur­lig­vis ik­ke kom­me i brug, og den gør det na­ep­pe hel­ler. DET BA­RE UN­DER­STRE­GER vig­tig­he­den af den kom­men­de uge for Åge Ha­rei­de. Vil den til­ta­len­de nord­mand gø­re sin tid som dansk land­stra­e­ner til me­re end en pa­ren­tes, er han tvun­get til at vin­de kam­pe. Og det skal be­gyn­de på fre­dag.

Det tror jeg nu og­så, det gør. Ka­sak­h­stan bør – nej, skal – ik­ke kun­ne for­hin­dre en dansk sejr i Par­ken. Tva­er­ti­mod bør det dan­ske lands­hold og Åge Ha­rei­de va­e­re i stand til at gi­ve de rød-hvi­de fans i na­tio­na­la­re­na­en den over­be­vi­sen­de sejr, de tør­ster ef­ter. Det ra­ek­ker spil­ler­ma­te­ri­a­let til.

Desva­er­re er spørgs­måls­teg­ne­ne man­ge, in­den landsholdet i dag be­gyn­der tra­e­nin­gen i Hels­in­gør. Et af de stør­ste er umid­del­bart, hvem der skal ud­gø­re dén an­grebs­duo, som Ha­rei­de trods man­ge kva­li­fi­ce­re­de kan­di­da­ter ik­ke fik til at fun­ge­re un­der den se­ne­ste lands­holds­sam­ling i ok­to­ber. HER FÅR DE kom­men­de da­ges tra­e­nin­ger på Hels­in­gør Sta­dion na­tur­lig­vis me­get at si­ge for en grup­pe af an­gri­be­re, hvor de fle­ste op­le­ver øje­blik­ke­lig suc­ces på de­res respek­ti­ve klubhold. Og så­dan skal det va­e­re. Men in­den den før­ste bold rul­ler i det nord­s­ja­el­land­ske, vil jeg al­li­ge­vel forta­el­le om mit spa­e­de håb for hvil­ke to spil­le­re, der star­ter på top­pen fre­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.