MILLIOLESEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KATJING Ot­te mil­li­o­ner kro­ner for fi­re da­ges ar­bej­de. Så­dan blev fa­cit for Thor­b­jørn Ole­sens tyr­ki­ske even­tyr an­no 2016, der i går end­te med kar­ri­e­rens fjer­de sejr på Eu­ro­pe­an Tour.

Ef­ter en ner­vepi­r­ren­de fi­na­ler­un­de i Tur­kish Air­li­nes Open, hvor Thor­b­jørn Olesen hav­de alt at ta­be, kun­ne nord­s­ja­el­la­en­de­ren ån­de let­tet op og fejre kar­ri­e­rens stør­ste gevinst på knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner. Sam­ti­dig sik­re­de han sig tit­len som in­de­ha­ver af dansk gol­f­hi­sto­ri­es stør­ste pen­ge­pra­e­mie no­gen­sin­de ved at over­gå sin ven og men­tor Tho­mas Bjørns hid­ti­di­ge re­kord fra 2013.

»Det be­ty­der me­get for mig at vin­de, for mit spil i de se­ne­ste tre-fi­re-må­ne­der har va­e­ret skidt. Jeg har ik­ke spil­let godt,« sag­de Thor­b­jørn Olesen til tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de kort ef­ter tri­um­fen. Ha­ste­de til Syd­afri­ka BT vil­le ger­ne ha­ve talt med det dan­ske golf-es, der med gårs­da­gens sto­re re­sul­tat har vendt et ro­det ef­ter­år og en skuf­fen­de OL-del­ta­gel­se til en hi­sto­risk tri­umf. Men al­le­re­de kort ef­ter pra­e­mie­over­ra­e­kel­sen ha­ste­de Thor­b­jørn Olesen vi­de­re til luft­hav­nen for at sa­et­te sig i et fly til Syd­afri­ka, hvor han fra 10. til 13. novem­ber del­ta­ger i den li­ge så pen­ge­sta­er­ke tur­ne­ring Ned­bank Chal­len­ge.

Og mon ik­ke Thor­b­jørn Olesen har nydt fly­ve­tu­ren på før­ste klas­se med et glas champag­ne og sit vel­kend­te dren­ge­røvs­smil. I hvert fald var det en let­tet ung mand, der for­må­e­de at hol­de fast i sin so­li­de fø­ring in­den fi­na­le­da­gen, som fre­da­gens ba­ne­re­kord på 62 slag hav­de sik­ret ham. Med et for­spring, der un­der­vejs blev bar­be­ret ned fra syv til et en­kelt slag, holdt det dog hårdt, in­den Olesen sik­re­de sig den sam­le­de sejr med tre slag ned til en­gel­ske David Hor­sey og ki­ne­si­ske Ha­o­tong Li.

»Nog­le af dem bag­ved brug­te få slag på de før­ste ni hul­ler, så plud­se­lig var der en del pres på mig. Jeg for­søg­te at spil­le sta­bilt, men det er klart, at de fi­re sid­ste hul­ler var hår­de at kom­me igen­nem rent men­talt,« lød det fra Thor­b­jørn Olesen.

Med sej­ren i Tyr­ki­et ryk­ker Thor­b­jørn Olesen op som nr 10 på Ra­ce to Du­bai, der er den af­slut­ten­de tur­ne­ring på Eu­ro­pe­an Tour. Her er BLÅ BOG

NAVN: FØDT: FØDESTED: HØJ­DE: VA­EGT: BLEV PRO­FES­SIO­NEL: TURNERINGSSEJRE:

Jacob Thor­b­jørn Olesen 21. de­cem­ber 1989 (26 år) Fu­re­sø 175 cen­ti­me­ter 69 ki­lo

2008 The Prin­cess 2010 (Chal­len­ge Tou­ren), Si­ci­li­an Open 2012, Perth In­ter­na­tio­nal 2014, Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip 2015, Tur­kish Air­li­nes Open 2016

PRAEMIEPENGE:

6.807.409 dol­lar (cir­ka 47 mil­li­o­ner kro­ner) nord­s­ja­el­la­en­de­rens fo­re­lø­bigt bed­ste re­sul­tat en 15. plads, som han nu har al­le mu­lig­he­der for at for­bed­re. Sker det, ven­ter end­nu en stor øko­no­misk gevinst til Thor­b­jørn Olesen, som i sin fo­re­lø­bi­ge kar­ri­e­re har ind­tjent cir­ka 47 mil­li­o­ner kro­ner i praemiepenge. Sjet­te­plads i US Ma­sters Kar­ri­e­ren tog for al­vor fart, da han i 2011 pra­este­re­de et top­re­sul­tat med en sjet­te­plads i US Ma­sters og skab­te for­vent­nin­ger om en kom­men­de dansk ver­dens­stjer­ne. Si­den fulg­te dog en ned­t­ur og en usta­bi­li­tet, som la­en­ge har lig­net Thor­b­jørn Ole­sens akil­les­ha­el. Omvendt kan Thor­b­jørn Olesen nu hen­vi­se til, at han med sej­ren i går har hen­tet sej­re i tre sa­e­so­ner i tra­ek, hvil­ket kun Tho­mas Bjørn hidtil har gjort blandt dan­sker­ne.

Derfor har man i Dansk Golf Uni­on og­så sva­ert ved at få ar­me­ne ned ef­ter Thor­b­jørn Ole­sens se­ne­ste tri­umf, der sam­ti­dig er dansk gol­fs turneringssejre num­mer 33 på her­re­si­den i hi­sto­ri­en.

»Thor­b­jørns sejr er en en fan­ta­stisk pra­e­sta­tion og vi­ser, at han er en gol­f­spil­ler i ver­dens­klas­se,« si­ger Claus Møl­holm, eli­te­chef i Dansk Golf Uni­on. Det be­ty­der me­get for mig at vin­de, for mit spil i de se­ne­ste tre-fi­re­må­ne­der har va­e­ret skidt. Jeg har ik­ke spil­let godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.