ADD kri­ti­se­rer DCUs Ri­is-hyl­dest

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SA­GEN KORT Fi­nans­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is er til­ba­ge i dansk cy­kel­sport via Team Vir­tu Pro-Vélo­con­cept. Det har få­et Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF) til at ud­tryk­ke be­kym­ring over, at Bjar­ne Ri­is der­med får en men­tor­rol­le for un­ge ryt­te­re. Kom­men­ta­ren fra DIF fik Lars Sei­er Chri­sten­sen til på Fa­ce­book at true med ad­vo­ka­ter, er­stat­ning for øko­no­misk tab og rets­sag. Kri­tik­ken blev ta­get med sinds­ro fra DIFs di­rek­tør. »Man ik­ke kan true folk til tavs­hed med ad­vo­ka­ter,« sag­de Mor­ten Møl­holm til BT. DIF fast­hol­der sin kri­tik af Bjar­ne Ri­is’ in­vol­ve­ring i det nye pro­jekt og bak­kes nu op af An­ti Do­ping Dan­mark, der og­så lan­ger ud ef­ter Dan­marks Cyk­le Uni­on, ef­ter at for­mand Hen­rik Jess Jen­sen har budt Bjar­ne Ri­is vel­kom­men til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.