Be­slut­ter de sig en­de­lig?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NU SI­GER RE­NAULT-CHEF Fre­de­ric Vas­seur, at man for­ven­ter at ha­ve tea­mets 2017-li­neup klar in­den for få da­ge. Det be­ty­der med an­dre ord, at Ke­vin Magnus­sens ef­ter­hån­den lang­va­ri­ge op­hold på pi­ne­ba­en­ken er ved at va­e­re over­stå­et. Al­le­re­de i den kom­men­de uge ved dan­ske­ren må­ske, om han kan fort­sa­et­te i det team, han har knok­let for igen­nem he­le sa­e­so­nen. Det team, hvor han har sco­ret syv af ot­te VMpo­int. Det team, hvor han fø­rer kva­li­fi­ka­tions-du­el­len med Jo­ly­on Pal­mer 12-7. Og det team, der i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen snak­ke­de om fe­mårs-pla­ner og med­del­te, at man sat­se­de lang­sig­tet.

Med Ni­co Hül­ken­berg som ny kø­rer i den ene Re­nault er Ke­vin Magnus­sen det ene­ste na­tur­li­ge valg til den an­den bil. Jeg kan sim­pelt han ik­ke for­stå, at man tø­ver, og jeg hø­rer, at man al­le­re­de i sid­ste uge hav­de lo­vet at ha­ve en 2017-kon­trakt til Magnus­sen klar – blot for at tø­ve end­nu en gang. Det er iro­nisk – gra­en­sen­de til det lat­ter­li­ge – at et team, der højlydt har an­non­ce­ret, at man le­der ef­ter kø­re­re med le­de­rev­ner, har så sva­ert ved at be­stem­me sig. Man har la­det to op­tio­ner på Ke­vin Magnus­sens 2017-sa­e­son ud­lø­be og nu ha­engt ham til tør­re end­nu en gang. JEG HÅ­BER, AT det hand­ler om at få de sid­ste de­tal­jer om­kring Ja­ck & Jo­nes’ en­ga­ge­ment og Magnus­sens løn på plads – alt an­det vil sim­pelt hen va­e­re uri­me­ligt.

Men jeg fryg­ter tre an­dre sce­na­ri­er. Det før­ste hand­ler om, at Re­nault la­der Magnus­sen ’ha­en­ge’, for­di man sta­dig for­sø­ger at få un­ge Este­ban Ocon fri af Mer­ce­des’ klør. Da jeg tog fra Me­xi­co sid­ste man­dag, så det ud til, at Mer­ce­des vil­le pla­ce­re Ocon hos For­ce In­dia som Hül­ken­bergs af­lø­ser. Jeg tror sta­dig på, at Ocon en­der hos For­ce In­dia (og der­med bli­ver i Mer­ce­des-fa­mi­li­en), men det skul­le ik­ke un­dre mig, at den va­e­gels­in­de­de Re­nault-le­del­se gi­ver ’ope­ra­tion Ocon’ et sid­ste skud i dis­se da­ge.

Det an­det sce­na­rie hand­ler om For­mel 1-po­li­tik på la­ve­ste plan. Det ame­ri­kan­ske Haas-team, der er åben­lyst in­ter­es­se­ret i Ke­vin Magnus­sen, lig­ner en af Re­naults na­er­me­ste kon­kur­ren­ter i 2017. Ved at la­de Magnus­sen ’ha­en­ge’ så la­en­ge som mu­ligt kan Re­nault må­ske få Haas til at mi­ste tå­l­mo­dig­he­den med dan­ske­ren. Og hvis Haas derfor i sid­ste en­de va­el­ger en an­den kø­rer, har Re­nault in­di­rek­te sva­ek­ket en di­rek­te kon­kur­rent. OG EN­DE­LIG ER der Pal­mer-sce­na­ri­et. Ke­vin Magnus­sens en­gel­ske team­kam­me­rat har for­bed­ret sig mar­kant ef­ter som­mer­fe­ri­en og frem­står me­re og me­re som et re­elt al­ter­na­tiv til dan­ske­ren. Må­ske vil man li­ge se end­nu en du­el mel­lem Magnus­sen og Pal­mer i Bra­si­li­en i den kom­men­de we­e­kend, in­den man ud­pe­ger Hül­ken­bergs 2017-mak­ker.

Ke­vin Magnus­sen selv vil helst fort­sa­et­te hos Re­nault, og jeg er helt enig i, at det er den bed­ste løs­ning. Re­nault er et team i frem­gang, mens Haas i bed­ste fald stag­ne­rer i 2017.

Men jo la­en­ge­re Re­nault la­der Ke­vin Magnus­sen ’ha­en­ge’, jo me­re la­set er det nye sam­ar­bej­de, in­den det over­ho­ve­det er kom­met i gang. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.