Let spil i Let­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hald en del spil­le­tid og faldt pa­ent ind i spil­let, mens dan­sker­ne ud­byg­ge­de fø­rin­gen i an­den halv­leg.

Spil­le­ti­den til Simon Hald be­tød, at Jes­per Nød­des­bo til­brag­te me­get tid på ba­en­ken. Han var dog og­så fast straf­fe­kast­skyt­te og score­de sik­kert på si­ne fem for­søg.

»Til sidst var jeg lidt i tvivl om, hvor­dan jeg skul­le sky­de. Jeg har ik­ke fle­re tri­cks end dem, jeg vi­ste,« sag­de Jes­per Nød­des­bo til TV2 Sport ef­ter kam­pen om sin uvan­te rol­le.

Det pas­se­de dog den ru­ti­ne­re­de streg­spil­ler, at han måt­te vi­ge plad­sen til for­del for me­re uer­far­ne kra­ef­ter.

»Der er en mas­se, der ik­ke har spil­let så man­ge land­skam­pe, der får spil­le­tid. Det, sy­nes jeg, er ut­ro­ligt po­si­tivt,« sag­de han til TV2.

No­get stort hånd­bold­land er Let­land ik­ke, og det un­der­tip­pe­de mand­skab tro­e­de så lidt på eg­ne mu­lig­he­der mod Dan­mark, at fle­re af de bed­ste spil­le­re hav­de meldt af­bud. Det var med­vir­ken­de til, at der al­drig blev spaending om ud­fal­det i en fo­re­stil­ling, hvor dan­sker­ne stort set gjor­de, som de vil­le.

Dan­mark har fi­re po­int ef­ter de før­ste to kam­pe med Hol­land og Let­land. Un­garn er det sid­ste hold i pulj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.